Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 30.03.2019 21:53:44

Stretnutie rodičov budúcich prvákov

ilustracny obrazok

Milí  rodičia,

ďakujeme Vám, že ste si zvolili pre vzdelávanie Vášho dieťaťa práve našu školu. Vaša dôvera je pre nás záväzkom a zároveň výzvou neustále sa zlepšovať a napredovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Veríme, že cesta, na ktorú sme spoločne nastúpili, nás dovedie do cieľa a odmenou nám bude Vaša spokojnosť.

 

Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2018 o 16:00 hod. v ZŠ Školská. Na rodičovskom združení Vám budú poskytnuté všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do školy a odovzdané rozhodnutia o prijatí. Prosíme Vás, aby ste priniesli 10,-€ na zakúpenie potrebných pomôcok.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Ľudmila Pogádlová a kolektív učiteľov.

Pridal Marián Holica o 11.06.2018 11:03:40

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 22.03.2018 21:31:09

Stretnutie rodičov budúcich prvákov

 Milí  rodičia,

ďakujeme Vám, že ste si zvolili pre vzdelávanie Vášho dieťaťa práve našu školu. Vaša dôvera je pre nás záväzkom a zároveň výzvou neustále sa zlepšovať a napredovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Veríme, že cesta, na ktorú sme spoločne nastúpili, nás dovedie do cieľa a odmenou nám bude Vaša spokojnosť.

 

Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 5.júna 2017 o 16:00 hod. v ZŠ Školská. Na rodičovskom združení Vám budú poskytnuté všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do školy a odovzdané rozhodnutia o prijatí. Prosíme Vás, aby ste priniesli 10,-€ na zakúpenie potrebných pomôcok.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Ľudmila Pogádlová a kolektív učiteľov.

Pridal Marián Holica o 25.05.2017 10:03:52

Čo naša škola ponúka

 • zdravú desiatu a chutné obedy pre žiakov školy
 • od 1.ročníka – nový Školský vzdelávací program
 • posilnenie anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka
 • od 1. ročníka – vyučovanie cudzieho jazyka zábavnou formou podľa požiadaviek rodičov
 • od 1. ročníka – pohybová príprava v záujmových krúžkoch
 • od 2. ročníka -rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • od  5.ročníka – športové triedy so zameraním na futbal resp. telesná výchova so zameraním na aerobik
 • v 5.ročníku pracovné zošity na anglický jazyk zdarma
 • výučba v novej učebni prírodovedných predmetov vybavenú tabletami a interaktívnou tabuľou
 • pohybové aktivity v telocvični na aerobik a v posilňovni
 • vzdelávacie aktivity v učebni v prírode
 • práca s počítačom v počítačovej učebni vybavenej kvalitnou technikou s pripojením na internet
 • relaxačná miestnosť s možnosťou premietania na Wall Paint
 • rozmanitá zaujímavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka
 • bohatá záujmová činnosť, školy v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • interaktívna technika v každej triede 1.stupňa

Ak chceš kvalitné vzdelanie a máš rád pohyb, šport a zábavu sme tu práve pre teba!!!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:27:48

Odklad školskej dochádzky

Kliknutím zobrazíte prílohy
 • Rodič alebo zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok.
 • Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.
 • Svoje rozhodnutie rodič oznámi pri zápise do školy a písomne požiada riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
 • Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, či riaditeľky materskej školy.
 • Riaditeľ školy musí vydať písomné rozhodnutie k žiadosti.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44

Školská zrelosť

Školská zrelosť, inak povedané pripravenosť na školu, znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Je to jav komplexný. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.

 

Znaky školskej zrelosti

 • Fyzická vyspelosť  a  zdravotný stav – posudzuje pediater
 • Vek dieťaťa – deti, ktoré k 31.augustu dosiahnu 6 rokov
 • Psychická zrelosť
 • Vnímanie
 • Grafomotorika
 • Rozumové poznávanie
 • Vývin reči
 • Pracovná vyspelosť
 • Pozornosť
 • Emocionálna a  sociálna zrelosť

 Vnímanie

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
 • pozná farby a vie ich pomenovať
 • pozná tvary a vie ich pomenovať
 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary
 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

 

Grafomotorika

 • kresba už vernejšie odráža skutočnosť
 • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • úchop ceruzky je správny
 • pri kreslení preferuje jednu ruku
 • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

 

Rozumové poznávanie

 • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely
 • vedia svoje meno a priezvisko, adresu
 • ovládajú detské riekanky a piesne
 • úroveň matematických predstáv - rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť"
 • vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

Vývin reči

 • školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky
 • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy)
 • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

 

Pracovná vyspelosť

 • dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • má primerané psychomotorické tempo
 • vie sa samostatne obliecť a obuť
 • vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

 

Pozornosť

dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15 - 20 minút

 

Emocionálna a sociálna zrelosť

 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé
 • nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

 

Kedy je dieťa pre školu nezrelé?

Všeobecne príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave
 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií
 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

 • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,
 • nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku,
 • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,
 • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,
 • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.
Pridal Marián Holica o 15.01.2014 11:51:03