ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Na MDD veselo

03.06.2019 13:26:48

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 19.11.2019

Meniny má: Alžbeta

Akadémia 2019

Týždeň vzdelávania v meste Handlová vyvrcholil v stredu 13.11.2019 slávnostnou Akadémiou škôl. Oficiálna časť bola zameraná na udelenie ocenenia Dobrý nápad 2019 a vyhodnotenie súťaže Haikony.

Naša škola zrealizovala pre žiakov, rodičov aj verejnosť množstvo zaujímavých podujatí. Z nich sme vybrali dve, ktoré sme odprezentovali v rámci Dobrého nápadu. Hodnotiaca komisia vybrala a ocenila našu celoškolskú aktivitu pod názvom Správame sa bezpečne. Ocenenie si z rúk primátorky mesta prevzala pani riaditeľka školy Mgr. Ľ. Pogádlová.

V súťaži HAIKONY 2019 v kategórii 1. stupňa ZŠ zvíťazili žiaci 4.A triedy so stolovou hrou Navigácia. Primátorka mesta Silvia Grúberová im odovzdala víťaznú cenu - hodnotnú akčnú kameru.

Dvojhodinová akadémia bol zavŕšená kultúrnym programom detí materských škôl a žiakov základných a umeleckých škôl nášho mesta.

Divákov sme zaujali a roztlieskali tanečno-gymnastickým spracovaním skladby Lion king v podaní žiačok navštevujúcich hodiny aerobiku, gymnastiky a tanca. Poďakovanie za realizáciu patrí pani učiteľkám Mgr. J. Gazdíkovej, Mgr. J. Mihálovej, Bc. R. Homolovej a Mgr. A. Ujčekovej.

Súčasťou celotýždenného vzdelávania bola aj prezentácia škôl v priestoroch DK. V našej škole kráčajú ruka v ruke šport so vzdelávaním. O výtvarné spracovanie a predstavenie aktivít školy na verejnosti sa postarali p. uč. Mgr. Iveta Homolová a Mgr. Ivona Homolová.

Teší nás, že celoročné úsilie našich žiakov a pedagógov bolo predstaviteľmi mesta aspoň symbolicky ocenené.

Ďakujeme všetkým, ktorí našu školu podporujú a pomáhajú nám v dosahovaní čo najlepších výsledkov.

Mgr. A. Ujčeková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.11.2019 19:21:48

Memoriál Karola Matiaška

V sobotu 9.11.2019 sa uskutočnil tradičný  turnaj v halovom futbale pod názvom Memoriál Karola Matiaška.  Našu školu reprezentovalo 16 šikovných futbalistov.

V I. kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sme obsadili po napínavom rozhodujúcom zápase pekné 2. miesto  a v II. kategórií žiakov 3. a 4. ročníka 3. miesto.

Ocenenie najlepší brankár získal Patrik Ličko z 2.B triedy. Každý futbalista si z turnaja odniesol pamätnú medailu.

Ďakujeme všetkým malým futbalistom za reprezentáciu školy a ich rodičom za podporu.

                                                                                           

           Zapísala: Mgr. Ivona Homolová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 11.11.2019 20:39:57

Šikovníček a šikovník

Ak sa venujeme deťom a dokážeme ich zapáliť pre určitý druh záujmovej činnosti, skôr či neskôr sa dostavia výsledky. Aj tento školský rok sme otvorili krúžok Šikovníček pre žiakov  1. stupňa a Šikovník pre žiakov 2. stupňa našej školy.

Od prvej chvíle sme sa pustili s verbou do tvorenia. Vyrobili sme plagát, ktorý zdobí priestor v 3.A triede, vyrezávali sme tekvice a podarilo sa nám vyrobiť Kozmixa, ktorému sme sa potešili nielen my, no najviac žiaci 3.B triedy. Modelovali sme anjelov z modelovacej hmoty, čím sme rozvíjali jemnú motoriku a fantáziu.

Čakajú nás ešte rôzne techniky, ako pletenie a tvorenie z papiera, servítková technika, výroba magnetiek a hlavne práca a zábava v tíme.

Ďakujeme, že si sa pridal k nám.

Monika Nagyová, vedúca ZÚ

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 07.11.2019 07:58:01

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36