ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Máme radi zvieratká

15.06.2021 20:55:26

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 20.10.2021

Meniny má: Vendelín

Výstava drevorezieb Jána Procnera

ilustracny obrazok

Príjemné spestrenie vyučovania, pohladenie duše...

Príbehy baníkov dotýkajúce sa našich sŕdc.

Sám autor sa nám prihováral a rozplietal nitky myšlienok svojich diel. V detských predstavách ožívali koníky, myšky aj veľké ruky baníkov.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.10.2021 18:40:47

Jeseň v ŠKD

ilustracny obrazok
Rúčky, rúčky, ručičky,
máte šikovné prstíčky! 
Druháci v Školskom klube detí tvorili
škriatkov z lístia aj záložky do kníh.
Zrealizovali jesenné upratovanie.
Poriadok predsa musí byť! 
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 05.10.2021 21:13:58

Európsky týždeň športu

ilustracny obrazok

#BeActive - Európsky týždeň športu - 23.-30.september

Národné športové centrum organizuje  športovú udalosť roka!

My v ŠKD tiež motivujeme deti k športu.

Hra v tíme plnom kamarátov je vždy zábavná!

Pridaj sa k nám a urob niečo pre svoje zdravie!

Heslom je Šport a zdravý životný štýl.

Zapoj sa a vyhrávať budeš každý deň!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.10.2021 10:36:57

Zábavná Slovenčina

ilustracny obrazok

Aj SLOVENČINA môže byť zábavná! Žiaci šiesteho ročníka dnes opakovali slovesá. S pani učiteľkou Pastierikovou si žiaci v motivačnej fáze hodiny zahrali hru s názvom Aktivity. Žiaci hravou formou museli sloveso buď nakresliť, znázorniť, alebo ho kreatívne opísať. Tak sa spoločne s pani učiteľkou dostali k téme vyučovacej hodiny. Motivácia je v procese vzdelávania veľmi dôležitou súčasťou, je jednou z kľúčových otázok vyučovacieho procesu. Učiteľ musí v žiakoch v prvom rade vzbudiť záujem o preberané učivo, o čo sa naši pedagógovia starostlivo snažia. Hodiny sú potom plné úsmevu, ktorý nám všetkým dodáva energiu. Nabite sa ňou trochu aj Vy.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.09.2021 18:55:07

V laboratóriu...

ilustracny obrazok

Žiaci majú často strach pred prvými hodinami fyziky či chémie. Tentoraz sa oboznamovali s laboratóriom žiaci siedmeho ročníka. Skúšali si laboratórne vybavenie, kde pracovali s pipetami, odmernými bankami, odmernými valcami, byretami a inými laboratórnymi pomôckami. Pani učiteľka Karaková sa snaží žiakom ukázať, že školské laboratórium nemusí vyvolávať strach, ale naopak, že je to miesto, ktoré vyžaruje inšpiratívnu energiu, vďaka ktorej sa naši žiaci môžu pustiť do nového bádania. Pani učiteľka sa už teraz teší na ďalšie podnetné hodiny!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.09.2021 18:40:08

Šiestaci a voda

ilustracny obrazok

Dnes žiaci šiesteho ročníka na hodine fyziky s pani učiteľkou Karakovou skúmali vlastnosti kvapalín. Na hodine bola využitá zásada názornosti, to znamená, že naši žiaci získavali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na základe konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov. Snažíme sa, aby žiakov vyučovanie tešilo a aby malo trvácnejší charakter.

Čo poviete na našich malých bádateľov?

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.09.2021 20:09:11

Prvé hodiny v učebni techniky

ilustracny obrazok

Oboznamujeme sa s materiálmi, pomôckami.

Utužujeme vzťahy v kolektíve aktívnou spoluprácou.

Učíme sa zodpovednosti a bezpečnosti pri práci.

Využívame odpadový materiál, dávame veciam druhú šancu.

A hlavne nás to baví a zažívame radosť z tvorenia!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.09.2021 09:43:05

Piataci v knižnici

ilustracny obrazok

Naši piataci s pani učiteľkou dnes v rámci hodiny literatúry navštívili Mestskú knižnicu v Handlovej, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií.

Pani knihovníčka im porozprávala o histórii vzniku knižníc, o rôznych typoch knižníc vo svete i na Slovensku, naučili sa sami vyhľadávať knihy. Mnoho z nich sa do knižnice aj zapísalo a domov si odnieslo požičané knižky. Ďakujeme za besedu a čoskoro určite navštívime knižnicu znova.

Mgr. Ivana Pavolková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.09.2021 16:00:52

Týždeň gramotnosti

ilustracny obrazok

Čitateľská, matematická, finančná, prírodovedná, informačná, počítačová...

Učíme deti pre život a rozvíjame zručnosti:

-        čítanie

-        výber a spracovanie informácií

-        schopnosť komunikácie s počítačom

-        prezentáciu informácií

-        vzájomnú komunikáciu...

V týždni od 13.09. do 17.09. sme sa oboznamovali s hodnotou peňazí, nakupovali sme, platili, učili sme sa orientovať v cestovnom poriadku, čítali sme z mapy, vyhľadávali sme informácie v textoch, praktickými činnosťami s magnetom sme sa snažili pochopiť prírodovedné pojmy ako magnetické pole a magnetická sila...

Učíme sa byť nielen vzdelaní, ale hlavne tvoriví, samostatní a schopní presadiť sa a obhájiť si názor v diskusii. Pripravujeme sa na život v realite – v trhovej spoločnosti.

Veď čo sa v škole naučíš, v živote akoby si našiel!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.09.2021 21:14:35

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022

Prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia Covid-19

 

Vážení rodičia!

 • S ohľadom na rešpektovanie opatrení RÚVZ SR musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania aj počas pobytu v ŠKD.
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dobrovoľné (v prípade prechodu okresu do oranžovej farby – povinné).
 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení po príchode žiaka do školy a zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti.
 • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúma na podnet školy miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
Pridal Marián Holica o 31.08.2021 15:30:09

60. výročie založenia školy

ilustracny obrazok

Čože je to šesťdesiatka?

 

            Ešte som nebola na svete, keď na kopci nad sídliskom Juh začali jedna po druhej rásť budovy, v ktorých sa pred 60 rokmi prvý raz rozozvučalo zvonenie školského zvonca. Presne 1. februára 1961 otvorila náruč svojim prvým žiakom súčasná Základná škola Školská, verejnosti známa aj pod názvom Juh.

            Počas 60-tich rokov svojej existencie prechádzala škola rôznymi zmenami -  menili sa názvy školy, modernizovalo sa zariadenie, vybavenie a učebné pomôcky. Prichádzali a odchádzali zamestnanci, vystriedali sa generácie žiakov.

            Otvorme spolu kroniku života školy a začnime listovať úplne od začiatku. Jej história sa začala písať približne mesiac pred oslavami 585. výročia založenia mesta Handlová. V roku svojho vzniku sa z prvotného názvu Jedenásťročná stredná škola premenovala na Základnú deväťročnú školu Juh. V roku 1967 uviedla do života Handlovské športové hry, ktoré sa stali každoročne sa opakujúcou tradíciou handlovských škôl. A sú ňou dodnes. Významným medzníkom v histórii našej školy bol nepochybne aj rok 1982, v ktorom ako prvá základná škola v meste zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 sa vyznačoval zavedením rozširujúceho variantu výučby matematiky a prírodovedných predmetov do vyučovacieho procesu. V nadväznosti na vzrastajúci trend detských samospráv sa naša škola stala priekopníkom aj v oblasti demokratizácie a humanizácie školy, keď v roku 1994 konštituovala ako prvá základná škola v meste Žiacku radu školy. Prvenstvo medzi základnými školami v meste Handlová patrí našej jubilantke aj v zisku certifikátu v národnom projekte „Škola podporujúca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na podporu zdravého životného štýlu a záujem rodičov boli v roku 2008 v škole zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Škola sa od roku 1998 etablovala ako spoluorganizátor viacerých ročníkov celomestských podujatí, akými sú napríklad Cesta rozprávkovým lesom a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola nielen aktívne, ale  aj úspešne zapája do tvorby projektov. Za zmienku určite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť ani na obrovské množstvo akcií, ktoré neodmysliteľne patria do minulosti i súčasnosti našej školy. Pripomenieme si aspoň Dvere dokorán či Vianočný program. Pýšime sa tiež ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý každoročne udeľuje Mesto Handlová. Už 60 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov.

            Za desiatky rokov existencie našej školy sa zmenil obsah vzdelávania, učebné osnovy,  vyučovacie formy a metódy. No poslanie školy sa nikdy nezmenilo. Tým poslaním je nielen poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj budovať ich hodnotový svet, sprevádzať deti cestou vedomostí a poznania. Pomáhať im postaviť pevné základy, na ktorých budú stavať ďalej.

            Áno, aj naša škola prešla vývojom. A neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča zároveň s rýchlo sa meniacou dobou. Zavádza inovácie, aby mohla zaujímavejšie a efektívnejšie sprevádzať žiakov svetom nových informácií a poznatkov, riešením tvorivých úloh a projektov. Učí ich, ako sa učiť.

            Mení sa doba, menia sa deti, no spomienky zostávajú nemenné. V 60-ročnom školskom albume stále zostáva množstvo mien, kvantum zážitkov zo školských akcií,  výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,  exkurzií... V mysliach a spomienkach absolventov by sa určite našlo veľa úsmevných príhod zo školských lavíc. Múry školy pamätajú na nejedno pevné priateľstvo či prvú lásku, ktoré sa tu zrodili.

            Pamäť nám umožňuje listovať v albume spomienok, vrátiť sa do detstva a školských čias.  S úctou a uznaním venujme spomienku a veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí zasvätili svoj život náročnému, no ušľachtilému povolaniu, keď sa rozhodli vychovávať a vzdelávať naše deti a vnúčatá. Spomíname však i na žiakov, ktorí v našej škole získali základy, na ktorých mohli neskôr budovať svoju budúcnosť, aby bola úspešná a zmysluplná . Do 60-ročnej histórie patria i rodičia, minulí i súčasní, pretože práve s nimi vedieme dialóg o budúcnosti ich detí.

            Ďakujeme všetkým tým, ktorí stáli pri  zrode a prvých krokoch Základnej školy Školská.  Tým, ktorí ju zveľaďovali,  tvorili jej históriu alebo sú dnes jej súčasťou. Mnohým už čas votkal do vlasov strieborné nitky, no stále o nej hovoria ako o „našej škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no zanechali tu svoj rukopis, kus svojho srdca a života. Svojou každodennou prácou s láskou formovali budúce generácie detí.

            V súčasnosti môžeme s radosťou konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov. Rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich viedli, vychovávali a učili.  Do ďalších rokov želáme našej škole veľa úspechov na ceste jej rozvoja, mnoho tvorivých, inšpiratívnych a empatických učiteľov, pracovitých zamestnancov, usilovných  žiakov a spokojných rodičov, ktorí ju budú  nazývať „mojou školou“ po celý život.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 31.01.2021 18:56:00

Šestdesiatročná škola

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej oslávi začiatkom februára šesťdesiat rokov. Kvôli pandémii posunula oslavy na koniec roka. Dovtedy si však môžete so školou zasúťažiť.

Pridal Marián Holica o 30.01.2021 11:49:52

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36