ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Koncoročný výlet druhákov

03.07.2019 13:08:15

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 28.11.2020

Meniny má: Henrieta

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.2.2021:

-      učiteľa prvého stupňa základnej školy na zastupovanie počas MD

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-      pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky:

-      pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 14.12.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 19.11.2020 07:30:12

Organizácia vyučovania od 10.11.2020

ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

od 10.11.2020 pokračujeme:

 -         1.-4. ročník PREZENČNÁ forma vyučovania. Pri nástupe do školy je potrebné preukázať sa Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (v prílohe). Upozorňujeme Vás, že tlačivo je aktualizované MŠVVaŠ dňa 8.11.2020. V prípade, že vaše technické možnosti Vám neumožňujú vopred ho vytlačiť, môžete tlačivo vypísať ráno pred vstupom dieťaťa do školy. Podpísaným vyhlásením sa dieťa preukáže pri vstupe do budovy učiteľom, vykonávajúcim ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia). Činnosť ŠKD je zabezpečená v skrátenom režime do 15,30h,

-               5.-9. ročník DIŠTANČNÁ forma vyučovania podľa rozvrhu.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.11.2020 15:07:31

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

     Na základe Vyhlášky RÚVZ zo dňa 02.11.2020 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie žiakov v materských školách a na I.st. ZŠ v okresoch Prievidza a Partizánske z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia na COVID-19 s cieľom zabrániť jeho šíreniu a to v období od 03.11.2020 do 05.11.2020.

     

        Vyučovanie pre žiakov I.st pokračuje PREZENČNE dňa 10.11.2020.

        DIŠTANČNÉ vyučovanie pre žiakov II.st pokračuje podľa rozvrhu.

        Pri nástupe je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (spinka vpravo hore).

Vedenie školy.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.11.2020 16:09:16

Strašiareň alebo netradičný Halloween

Halloween je slávnosť na pamiatku zosnulých. Slávi sa večer pred Sviatkom všetkých svätých. Deti v ŠKD si ho pred odchodom na jesenné prázdniny pripomenuli tvorením masiek, hrou na ducha, výrobou symbolickej tekvice s klobúkom...

Halloween pokračoval zábavne aj v domácom prostredí.

Ďakujeme rodičom za pekné príspevky!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.11.2020 10:04:12

Land Art - umenie v prírode

Farebné lístie, popadané gaštany... čo viac si môžeme ku hre priať?

Obrázky vieme kresliť nie len na papier. Nádherné diela vznikajú priamo vonku na ploche ihriska. Využívame prírodný materiál, ktorý nájdeme v okolí školy.

Jesenné plody si odnesieme aj do vnútorných priestorov. Poslúžia nám na dekoráciu a ďalšie zážitky – chodník odvahy, sovičky z gaštanov.

Príroda nám poskytuje množstvo nápadov. Ďakujeme jej!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.11.2020 09:33:14

Organizačné pokyny - aktualizácia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Cieľom dokumentu „Organizačné pokyny“  upraviť postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Školská 526/53 v Handlovej v danom období a sú vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Školská 526/53 v Handlovej. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

 

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

 

Pokyny pre jednotlivé obdobie sú uvedené v prílohe.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 13.10.2020 09:21:40

Pozor, zmena organizácie vyučovania!

ilustracny obrazok

Od 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník) na dištančné vzdelávanie. Konkrétne pokyny dostanú rodičia i žiaci najneskôr v pondelok 26.10.2020 resp. po zverejnení príslušných usmernení MŠVVaŠ SR.

Žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník) sa učia prezenčne v škole.  Prevádzka ŠKD je do 15:30h.

Termíny jesenných prázdnin:

30.10.2020 - 2.11.2020 (nástup 1. stupňa  3.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti)

6.11.2020 - 9.11.2020 (nástup 1. stupňa 10.11.2020 - utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti)

Vedenie školy.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 23.10.2020 15:16:25

Informácia pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

 

Nový školský rok sa nám už dávno začal a aj napriek nie populárnym epidemiologickým opatreniam a organizačným zmenám sa nám ho darí úspešne realizovať. Teší a povzbudzuje nás Vaša podpora a rešpektovanie vydaných nariadení.

 

V mesiaci september sme plánovali spoločné stretnutie, na ktorom sme Vás chceli informovať o výsledkoch v minulom školskom roku a o našich víziách a podujatiach realizovaných v novom školskom roku. Aktuálna pandemická situácia nám plány zmenila. No napriek všetkému by som Vás rada informovala so základnými informáciami potrebnými v šk. roku 2020/2021  (príloha č.1). V prílohe č.2 nájdete finančné čerpanie Vašich prostriedkov v šk. roku 2019/2020.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová za školský rok 2019/2020 bude zverejnená na stránke školy po prerokovaní zriaďovateľom.

 

Verím, že naďalej budete pre našu školu oporou a rovnocenným partnerom!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 13.10.2020 21:24:39

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Základné odporúčania pre školy, aktualizované k 16.09.2020

 • umožňujú vstup cudzím osobám do priestorov školy len výnimočne s potvrdením riaditeľa školy (príloha – spinka) a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha – spinka).

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie prevádzkových podmienok školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.09.2020 13:19:21

Protiepidemické opatrenia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Chráňme seba  a ostatných vo svojom okolí  dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, no škola upravuje základné prevádzkové podmienky vyplývajúce zo školských, hygienických a pracovnoprávnych predpisov.

Škola ostáva v zelenej fáze, keď v nej nie je žiaden podozrivý (ani pozitívny) žiak alebo zamestnanec.

Pretrvávajú základné odporúčania pre školy

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov školy či žiaka.
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas stránkových hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný cez EduPage, maily...).

Zákonný zástupca

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha – spinka).
 • Po prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Počet vydaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Riaditeľka školy

Mgr. Ľ. Pogádlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.09.2020 22:09:36

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36