ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Prvé hodiny v učebni techniky

26.09.2021 09:43:05

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 30.06.2022

Meniny má: Melánia

Prváci z ŠKD na výlete

ilustracny obrazok

Prváci z ŠKD na výlete v Žiari nad Hronom

-        Hvezdáreň a planetárium M. Hella je pre prváčikov veľkým zážitkom.

-        Predstavuje pozorovanie oblohy, Slnka, hviezd a súhvezdí ďalekohľadom.

-        Spoznávame záhady nekonečného vesmíru a hľadáme si miesto v ňom.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.06.2022 18:55:46

Spolu múdrejší 3

ilustracny obrazok

Ukončili sme výzvu MŠVVaŠ SR zameranú na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl.

Od januára do júna 2022 sme zabezpečili našim žiakom kvalitné a dostupné doučovanie.

Vytvorili sme podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách.

Doučovaniu sa venovalo spolu 7 vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka vo vytvorených skupinách prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka našej ZŠ.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarilo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach aj praktických zručnostiach.

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 28.06.2022 13:07:38

Koncoročný výlet ôsmakov

ilustracny obrazok
Koncoročný výlet ôsmakov sme si užili naplno:
- hodinová veža s výhľadom na mesto
- expozícia múzea SNP
- Bounce Park - skákanie, lezenie, prekážky
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.06.2022 18:54:52

Druháci v múzeu

ilustracny obrazok

Súkromné múzeum Jána Procnera

Druháci spoznávali históriu baníctva.

Vyskúšali si drevorezbu.

Hrali na trombitoch.

Ďakujeme za milé prijatie!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.06.2022 18:51:04

Koncoročný výlet prvákov...

ilustracny obrazok

Aj naši prváci si užili koncoročný výlet na Okrasných rybníkoch Remata...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.06.2022 17:17:32

Koncoročný výlet tretiakov

ilustracny obrazok

Okrasné rybníky Remata

Koncoročný výlet našich tretiakov.

Cesta vláčikom, letné slnečné počasie.

Zábava a atrakcie ako lanová dráha, trampolína, kolotoč a bicykle,

futbalový zápas, pátracia hra, kŕmenie zvierat...

Bolo SUPER!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.06.2022 20:13:50

Najlepší žiak Handlovej

ilustracny obrazok

Vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ si prevzali z rúk primátorky mesta Handlová ocenenia najlepší žiaci Handlovej. Boli medzi nimi aj tí naši:

Adelka Gazdíková, Karolínka Kulichová a Ninka Kelleriková.

Kritériom výberu boli vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výnimočné úspechy v riešení predmetových olympiád či výsledky v rôznych oblastiach umeleckej činnosti.

Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu!

Naša škola je na Vás právom hrdá!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.06.2022 20:09:50

Koncoročný výlet vláčikom do Martina

ilustracny obrazok

Druháci v prírodovednom múzeu spoznali neživú prírodu Turca aj

živú prírodu podľa pásma lesov s typickou flórou a faunou.

Najviac zaujal hovoriaci panel zvierat.

Kto by nechcel vidieť cez mikroskop zväčšeniny parazitov ako kliešte, blchy či vši?

Výlet bol úspešne ukončený nákupom suvenírov, zmrzlinky aj pizze.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2022 19:36:18

Darček pre otecka...

ilustracny obrazok

Dnes je Deň otcov!

Otcovia sú našimi vzormi.

Chránia nás, milujú a sprevádzajú životom.

Ďakujeme všetkým otcom aj deduškom

za ich lásku, ochranu a starostlivosť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2022 07:51:18

ôsmaci na exkurzii v Brose Prievidza

ilustracny obrazok

Spoločnosť BROSE Prievidza spol s.r.o. umožnila našim ôsmakom nazrieť do svojho výrobného závodu a predstaviť im dva učebné odbory mechanik – mechatronik a mechanik strojov a zariadení, ktoré sú zapojené do programu duálneho vzdelávania DualPro.

Chlapci postupne v technickom laboratóriu a vo výrobe absolvovali 5 stanovíšť a skúsili si prácu s elektrotechnikou, ručným a strojovým obrábaním a pneumatikou.

Naši žiaci na každom stanovišti pod dohľadom skúseného majstra odborného výcviku a starších kamarátov z 1. ročníka strednej školy „dualistov“ zbierali cenné zručnosti a body, ktoré na konci exkurzie vymenili za diplom a vecné ceny.

Spoločnosti Brose sa chceme poďakovať za možnosť spoznať ich závod a skvelý a profesionálny prístup všetkých zamestnancov a študentov pri sprevádzaní našich ôsmakov.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.06.2022 15:14:43

Národný projekt POP II

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 07.02.2022 11:21:50

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36