ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

60. výročie - výtvarná súťaž

01.03.2021 14:28:57

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 21.04.2021

Meniny má: Ervín

Trieda so športovou prípravou so zameraním na futbal

Kliknutím zobrazíte prílohy

V školskom roku 2021/2022 otvárame od 5. ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním  športovej prípravy so zameraním na futbal.

   Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

  V  triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

 

   Do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

   Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 2 hodín TEV) v rámci rozvrhu hodín triedy.

So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy.

 

Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal :

 1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
 2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
 3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

Prihlásiť sa je potrebné do 15.júna 2021.

 

V  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  Vaše dieťa čaká:

 • všestranná  príprava v rámci športovej prípravy,
 • rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 4 hodiny týždenne,
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
 • kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
 • výchovno-vzdelávací proces v novozriadených odborných učebniach s využitím interaktívneho a projektového vyučovania, práca s PC a internetom,
 • získavanie vedomostí populárnejšou formou účasťou na exkurziách a výletoch,
 • využívanie multifunkčného ihriska s umelou  trávnatou úpravou v areáli školy a telocvične,
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho programu,
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke školy: www.zsskolska.sk,
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou športovou činnosťou.   
 • Štúdium v  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je bezplatné.

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.03.2015 07:27:49

Kritéria výberu do triedy so športovou prípravou

Výber talentovaných žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa uskutočňuje každoročne v mesiaci apríl formou testovania zúčastnených záujemcov.

Výberu predchádza propagácia cez médiá (rozhlas, TV, tlač, ... ), plagáty, letáky,  prípadne informácia na základných školách.

Výberu  sa môžu zúčastniť žiaci od 4. ročníka ZŠ so záujmom o futbal, ktorí spĺňajú kritéria výchovy a vzdelávania.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :

 • člnkový beh 5 x 10m (ukazovateľ rýchlosti)
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • slalom s loptou  (ukazovateľ loptovej techniky)
 • prípravná hra 4 : 4 (herná zručnosť)

 

Absolvovaním štandardných testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti a predpokladov uchádzačov o daný šport - futbal.

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy futbal.

Prijatie do  triedy je podmienené dobrým zdravotným stavom žiakov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.03.2015 07:35:00

OPÄŤ SPOLU!

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

         Dňa 19.4.2021 sa po dlhom čase školskými chodbami znova niesol smiech a džavot našich ôsmakov a deviatakov. Z celkového počtu 68 ich do školských lavíc zasadlo 59. Tešíme sa, že sa náš školský život pomaličky vracia do normálu.

 

 

 

 

NEZABUDNITE!

-          Nástup do školy je podmienený negatívnym testom (PCR, Ag alebo platnou výnimkou) jedného zákonného zástupcu a samotného žiaka nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu (v prílohe). V prípade, že žiak nenastúpi do školy (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je nutné o tom informovať triedneho učiteľa.

-          V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 • Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
 • Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

-         Školská jedáleň je v prevádzke. Všetci stravujúci sa žiaci budú automaticky prihlásený na obedy (desiata sa zatiaľ nepodáva). V prípade, že vaše dieťa nenastúpi (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je potrebné ho zo stravy ODHLÁSIŤ najneskôr deň vopred na t.č.: 0465475934.

Pridal Marián Holica o 19.04.2021 11:48:17

Zápis prvákov

ilustracny obrazok

Elektronickú prihlášku nájdete TU

Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.03.2021 23:28:18

Jarné tvorenie v ŠKD

Jarná nálada zavítala aj do školského klubu detí.

Pani vychovávateľky pripravili tvorivé dielne, ktorými vyjadrili radosť z prvých slnečných lúčov.

Zobralo slniečko s kvietkami košíčky.

Z oblohy sype ich na lúky, pod kríčky.

„Čo sú to začary?“ Každý sa pýta.

Takto vždy slniečko pani Jar víta.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.04.2021 14:42:32

Darčeky pre predškolákov

Vyfarbíš nás?

Milí predškoláci a rodičia!

Pred zápisom do 1. ročníka pripravila naša škola pre Vás zábavnú úlohu.

Nakoľko sa nemôžeme v deň zápisu 14.04.2021 stretnúť s deťmi osobne, vyfarbite si doma aspoň obrázok našej školy, ktorá formuje:

-        vzdelaného žiaka,

-        úspešného žiaka,

-        zdravého žiaka.

V MŠ si nájdete aj darček (farbičky) a malé prekvapenie od Vašich budúcich spolužiakov.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.04.2021 14:35:55

Literárna výzva na apríl

ilustracny obrazok

Milí žiaci a priatelia školy!

Zapojte sa do našej literárnej výzvy na mesiac apríl k 60. výročiu školy.

 • Súťaž prebieha na FB stránke našej školy.
 • Téma: 60-te výročie školy (spomienky na školu, príbehy zo školského života...)
 • Súťažiaci (žiaci aj verejnosť) nahrajú fotografiu svojho literárneho diela (poézia - próza, rukopis – elektronická podoba) do komentára pod status súťaže.
 • Na odoslanie práce je možné použiť aj e-mail školy: zsskolha@gmail.comDo predmetu uveďte heslo: literárna výzva školy.
 • Hlasovanie prebieha v mesiaci apríl 2021 pridávaním „like“ v komentároch k súťažným literárnym dielam.
 • Jedným z víťazov bude súťažiaci s najväčším počtom „like“.
 • Druhého víťaza vyberie odborná pedagogická porota.
 • Výhercovia budú zverejnení na našej FB stránke školy po ukončení súťaže.

 

 

Báseň k 60-temu výročiu

 

Pred pár mesiacmi sme za jej bránu vstúpili,

prezúvkami v rukách bojazlivo krútili.

Vôbec sme netušili, čo nás čaká,

či sa tam hrá, či tvrdo maká.

Pani učiteľka Eva Petrášová stála vonku,

nie, nevyzvala nás na férovku.

Pozvala nás "k sebe" na návštevu,

predstaviť nám novú triedu.

Neprešla ani celá hodina

a už sme boli jedna veľká 1.C rodina.

Plná trieda usmiatych detí,

ktoré netušili, ako čas rýchlo letí.

Dozvedeli sme sa,

že budova, kde sme, sa volá škola

a už tu pred 60-timi rokmi bola.

V týchto dňoch teda narodeniny oslavuje,

bez nás detí jej určite smutno bude.

Preto jej chceme hlavne priať,

aby jej múry čo najskôr mal kto hriať.

Aby deti usmiate lavice zaplnili,

aby sa svojou usilovnosťou veľa naučili.

K tomu Ti prajeme, škola milá,

aby si na super pani učiteľky natrafila.

Také, ktoré majú dosť trpezlivosti

a hneď nevybuchnú od zlosti.

Škola, zatiaľ Ti však za naše vedomosti ďakujeme,

veríme, že vďaka Tebe na slušných ľudí dospejeme!

 

Autor: Adamko s maminkou, 1.C

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.04.2021 07:59:02

Vynikajúci pedagóg 2021

ilustracny obrazok

Vynikajúci pedagóg 2021

Ocenenie mikroregiónu handlovskej doliny

 

Pani riaditeľka Mgr. Ľudmila Pogádlová,

prijmi od nás malú kytičku ako poďakovanie za Tvoju prácu, vďaka ktorej škola napreduje a drží krok s dobou.

Ďakujeme za zrekonštruované priestory školy, moderné učebne, gymnastickú telocvičňu s posilňovňou, nové priestory školského klubu detí...

O kvalite vyučovacieho procesu a dosiahnutých výsledkoch žiakov vypovedá aj portál INEKO, ktorý zaradil školu v posledných rokoch Tvojho pôsobenia vo vedení ako „školu s výbornými výsledkami žiakov“. V okrese Prievidza získala spomedzi základných škôl krásne piate umiestnenie.

Blahoželáme Ti k oceneniu za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.03.2021 16:34:42

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2021/2022

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

Zápis sa tento rok uskutoční  tromi formami a to:

   a)   v stredu 14. apríla 2021 od 8:00 do 17: 00 v priestoroch školy. Na zápis prichádza zákonný zástupca sám bez dieťaťa. 

   b)   Základné školy využívajú ako prihlášku elektronický formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy od 14.4. 2021 do 21.4.2021

   c)    Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 21.4.2021 .Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Zákonný zástupca si môže vybrať jednu z foriem zápisu. Pokiaľ sa rozhodne vykonať zápis v priestoroch školy musí sa preukázať antigénovým testom nie starším ako 7 dní, prípadne dokladom o výnimke.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 12.03.2021 09:48:53

Kto čaká na našich PRVÁKOV?

Lienka Marienka sprevádza pani učiteľku
VIERKU KOPRNOVÚ  a jej žiakov už niekoľko rokov.
Zbierajú bodky na lienkin kabátik
za aktivity na vyučovacej hodine i mimo nej.
Lienky sú všade v triede.
Zdobia nástenky, okná, sú odmenou v žiackej knižke.
Pani učiteľka zapája svoje deti aj do vzdelávacích zábavných programov portálu Kozmix,
ktorý ich baví a zároveň motivuje.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.03.2021 15:48:24

Kto čaká na našich Prvákov?

Slniečko už krásne svieti, volá k sebe všetky deti...

Symbolom triedy JANKY KURIŠOVEJ

je hrejivé slniečko, ktoré svojimi lúčmi rozžiari úsmev

na tvári všetkých detí v jej triede.

Pani učiteľka je dlhoročnou odborníčkou v podpore finančnej gramotnosti.

Rozvíja u svojich žiakov logické myslenie,

vedie ich k samostatnosti a zodpovednosti.

Na vyučovaní využíva moderné technológie,

programy a vzdelávacie portály.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.03.2021 18:36:01

2% podielu z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020.

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2020 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2021.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 23. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania
 2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 13:07:50

60. výročie založenia školy

ilustracny obrazok

Čože je to šesťdesiatka?

 

            Ešte som nebola na svete, keď na kopci nad sídliskom Juh začali jedna po druhej rásť budovy, v ktorých sa pred 60 rokmi prvý raz rozozvučalo zvonenie školského zvonca. Presne 1. februára 1961 otvorila náruč svojim prvým žiakom súčasná Základná škola Školská, verejnosti známa aj pod názvom Juh.

            Počas 60-tich rokov svojej existencie prechádzala škola rôznymi zmenami -  menili sa názvy školy, modernizovalo sa zariadenie, vybavenie a učebné pomôcky. Prichádzali a odchádzali zamestnanci, vystriedali sa generácie žiakov.

            Otvorme spolu kroniku života školy a začnime listovať úplne od začiatku. Jej história sa začala písať približne mesiac pred oslavami 585. výročia založenia mesta Handlová. V roku svojho vzniku sa z prvotného názvu Jedenásťročná stredná škola premenovala na Základnú deväťročnú školu Juh. V roku 1967 uviedla do života Handlovské športové hry, ktoré sa stali každoročne sa opakujúcou tradíciou handlovských škôl. A sú ňou dodnes. Významným medzníkom v histórii našej školy bol nepochybne aj rok 1982, v ktorom ako prvá základná škola v meste zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 sa vyznačoval zavedením rozširujúceho variantu výučby matematiky a prírodovedných predmetov do vyučovacieho procesu. V nadväznosti na vzrastajúci trend detských samospráv sa naša škola stala priekopníkom aj v oblasti demokratizácie a humanizácie školy, keď v roku 1994 konštituovala ako prvá základná škola v meste Žiacku radu školy. Prvenstvo medzi základnými školami v meste Handlová patrí našej jubilantke aj v zisku certifikátu v národnom projekte „Škola podporujúca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na podporu zdravého životného štýlu a záujem rodičov boli v roku 2008 v škole zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Škola sa od roku 1998 etablovala ako spoluorganizátor viacerých ročníkov celomestských podujatí, akými sú napríklad Cesta rozprávkovým lesom a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola nielen aktívne, ale  aj úspešne zapája do tvorby projektov. Za zmienku určite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť ani na obrovské množstvo akcií, ktoré neodmysliteľne patria do minulosti i súčasnosti našej školy. Pripomenieme si aspoň Dvere dokorán či Vianočný program. Pýšime sa tiež ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý každoročne udeľuje Mesto Handlová. Už 60 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov.

            Za desiatky rokov existencie našej školy sa zmenil obsah vzdelávania, učebné osnovy,  vyučovacie formy a metódy. No poslanie školy sa nikdy nezmenilo. Tým poslaním je nielen poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj budovať ich hodnotový svet, sprevádzať deti cestou vedomostí a poznania. Pomáhať im postaviť pevné základy, na ktorých budú stavať ďalej.

            Áno, aj naša škola prešla vývojom. A neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča zároveň s rýchlo sa meniacou dobou. Zavádza inovácie, aby mohla zaujímavejšie a efektívnejšie sprevádzať žiakov svetom nových informácií a poznatkov, riešením tvorivých úloh a projektov. Učí ich, ako sa učiť.

            Mení sa doba, menia sa deti, no spomienky zostávajú nemenné. V 60-ročnom školskom albume stále zostáva množstvo mien, kvantum zážitkov zo školských akcií,  výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,  exkurzií... V mysliach a spomienkach absolventov by sa určite našlo veľa úsmevných príhod zo školských lavíc. Múry školy pamätajú na nejedno pevné priateľstvo či prvú lásku, ktoré sa tu zrodili.

            Pamäť nám umožňuje listovať v albume spomienok, vrátiť sa do detstva a školských čias.  S úctou a uznaním venujme spomienku a veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí zasvätili svoj život náročnému, no ušľachtilému povolaniu, keď sa rozhodli vychovávať a vzdelávať naše deti a vnúčatá. Spomíname však i na žiakov, ktorí v našej škole získali základy, na ktorých mohli neskôr budovať svoju budúcnosť, aby bola úspešná a zmysluplná . Do 60-ročnej histórie patria i rodičia, minulí i súčasní, pretože práve s nimi vedieme dialóg o budúcnosti ich detí.

            Ďakujeme všetkým tým, ktorí stáli pri  zrode a prvých krokoch Základnej školy Školská.  Tým, ktorí ju zveľaďovali,  tvorili jej históriu alebo sú dnes jej súčasťou. Mnohým už čas votkal do vlasov strieborné nitky, no stále o nej hovoria ako o „našej škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no zanechali tu svoj rukopis, kus svojho srdca a života. Svojou každodennou prácou s láskou formovali budúce generácie detí.

            V súčasnosti môžeme s radosťou konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov. Rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich viedli, vychovávali a učili.  Do ďalších rokov želáme našej škole veľa úspechov na ceste jej rozvoja, mnoho tvorivých, inšpiratívnych a empatických učiteľov, pracovitých zamestnancov, usilovných  žiakov a spokojných rodičov, ktorí ju budú  nazývať „mojou školou“ po celý život.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 31.01.2021 18:56:00

Šestdesiatročná škola

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej oslávi začiatkom februára šesťdesiat rokov. Kvôli pandémii posunula oslavy na koniec roka. Dovtedy si však môžete so školou zasúťažiť.

Pridal Marián Holica o 30.01.2021 11:49:52

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36