ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Škola v prírode Repište

15.05.2019 14:44:38

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 01.03.2021

Meniny má: Albín

Voľné pracovné miesto - Ekonómka

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.5.2021:

-        Ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

Požiadavky na ekonómku pre rozpočet a účtovníctvo

-        úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

Náplň (druh) práce

vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje riadnu evidenciu faktúr a ich zaúčtovanie, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív.

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com najneskôr do 22.3.2021. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 11:29:33

2% podielu z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020.

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2020 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2021.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 23. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania
 2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 13:07:50

Opäť v laviciach

ilustracny obrazok

         22.2.2021 sa po viac ako dvoch mesiacoch otvorili brány našej školy. Do svojich lavíc zasadlo až 82% žiakov. Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ústretovosť pri raňajšom odovzdávaní svojich ratolestí.

          Všetci si plne uvedomuje vážnosť situácie. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali bezpečnosť detí a zamestnancov školy. Prosíme všetkých rodičov, aby pri akomkoľvek náznaku choroby detí a členov rodiny nedávali svoje detičky do školy. Chceme sa tak vyhnúť možnému šíreniu choroby a čo najdlhšie vyučovať prezenčnou formou.

          Ďakujeme, že ste s nami!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.02.2021 14:42:48

Prezenčné vyučovanie od 22.2.2021

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 22.2.2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1.-4. ročníka. Do školy môžu nastúpiť žiaci, ktorých sa aspoň jeden zákonný zástupca preukáže negatívnym výsledkom antigénového (AG) testu na COVID -19, nie starším ako sedem dní, alebo platnou výnimkou (prekonanie ochorenia za posledných 90 dní).

Pri nástupe je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha). V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, ráno pri odovzdávaní dieťaťa bude k dispozícii tlačivo na vypísanie.

 

Samospráva pomôže rodičom s testovaním, aby uľahčila návrat detí do tried. Testovanie pre zákonných zástupcov prebehne na našej škole počas víkendu 20. a 21. februára od 8.00 h do 18.00 h s dvomi prestávkami a to od 12.00 h do 12.45 h a od 16.00h do 16.30 h.

Informácie o čakacích dobách môžete sledovať na našom facebooku ZŠ Školská, Handlová https://www.facebook.com/Z%C5%A0-%C5%A0kolsk%C3%A1-Handlov%C3%A1-105446617703368

 

Od 22.2.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa posledného platného rozvrhu. ŠKD pre žiakov bude v dispozícii od 6.00 h do 16.00 h. Prosíme však rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia detí do ŠKD. Školská jedáleň (len obedy) bude v prevádzke od prvého dňa prezenčného vyučovania. Stravujúci žiaci budú automaticky prihlásení. V prípade, že sa žiak v ŠJ nebude stravovať, je nutné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ (t.č: 0465475934).

Vopred ďakujeme za trpezlivosť pri rannom odovzdávaní detí na školskom dvore v prvý deň nástupu a dodržiavanie R-O-R.

Tešíme sa na stretnutie! 

Pridal Marián Holica o 19.02.2021 11:56:11

Oznámenie

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude naša škola dňa 11.2.2021 zatvorená. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v tento deň nebude v prevádzke.

Vyučovanie aj v tento deň pokračuje dištančnou formou. V prípade, že bývate v oblasti prerušenej distribúcie el. energie, informujte triedneho učiteľa, vaša neúčasť na online vyučovaní bude ospravedlnená.

Pridal Marián Holica o 10.02.2021 11:19:38

Kozmix nás nesklamal

Zaujímavé úlohy vesmírneho kamaráta štvrtáci dobre poznajú! Naše online hodiny nám pomohol spestriť Kozmix v prvej vlne Covidu - 19 a nebolo to inak ani teraz. Kozmix nás NESKLAMAL! Úlohy priamo na online hodinách boli záujímavejšie, tvorivejšie a nápaditejšie. Kozmix, Max, Hedka, Claudy, Selfi, Wander, Beatboy a Ďuri boli zárukou vtipu a skúškou našej múdrosti!

 

Žiaci 4. B s pani učiteľkou Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Administrátor Stránky o 10.02.2021 22:35:31

Pokračujeme dištančne

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia okresného krízového štábu ostávajú materské, základné a stredné školy naďalej ZATVORENÉ.

Od 8. 2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

V činnosti ostáva len ŠKD pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Pridal Marián Holica o 04.02.2021 13:16:48

Karneval

Fašiangy Turice Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude...

Každý rok v mesiaci február sa v škole stretávajú rôzne zvieratká, rozprávkové bytosti, zaujímavé osobnosti... Aj napriek nepriaznivej situácii sme sa nedali odradiť! On-line vyučovanie malých myšiek z 1.A sa zmenilo na zaujímavé stretnutie zábavných masiek, ktoré sa nám takto predstavili...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 08.02.2021 13:13:45

Dôležité oznamy

ilustracny obrazok

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj v týždni od 1.2.2021 až do odvolania. ŠKD naďalej zabezpečuje činnosť pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im nie je umožnené pracovať z domu.

Na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19  a Rozhodnutia ministra školstva (č.2021/9113:1-A1810) zo dňa 4.1.2021, uznesením pedagogickej rady zo dňa 28.1.2021 riaditeľka školy schválila:

 • hodnotenie žiakov za 1.polrok šk. roka 2020/2021 žiakov I.stupňa sa uskutoční k 31.1.2021,
 • hodnotenie žiakov za 1.polrok šk. roka 2020/2021 žiakov II.stupňa sa uskutoční k 31.3.2021,
 • slovné hodnotenie žiakov 1. ročníka,
 • klasifikáciu v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, informatika (3.B), biológia, dejepis, fyzika, geografia, chémia,
 • neklasifikované predmety - etická/náboženská výchova, hudobná výchova, informatika, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, konverzácie v anglickom jazyku, občianska náuka, regionálna výchova, technika, športová príprava, telesná výchova aerobik.

Výpis slovného hodnotenia/klasifikácie žiakov I. stupňa za 1.polrok školského roka 2020/2021 bude škola zasielať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage. Po návrate žiakov do školy im bude Výpis slovného hodnotenia/klasifikácie odovzdaný aj v papierovej podobe. 

Vedenie školy. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 29.01.2021 10:50:50

60. výročie založenia školy

ilustracny obrazok

Čože je to šesťdesiatka?

 

            Ešte som nebola na svete, keď na kopci nad sídliskom Juh začali jedna po druhej rásť budovy, v ktorých sa pred 60 rokmi prvý raz rozozvučalo zvonenie školského zvonca. Presne 1. februára 1961 otvorila náruč svojim prvým žiakom súčasná Základná škola Školská, verejnosti známa aj pod názvom Juh.

            Počas 60-tich rokov svojej existencie prechádzala škola rôznymi zmenami -  menili sa názvy školy, modernizovalo sa zariadenie, vybavenie a učebné pomôcky. Prichádzali a odchádzali zamestnanci, vystriedali sa generácie žiakov.

            Otvorme spolu kroniku života školy a začnime listovať úplne od začiatku. Jej história sa začala písať približne mesiac pred oslavami 585. výročia založenia mesta Handlová. V roku svojho vzniku sa z prvotného názvu Jedenásťročná stredná škola premenovala na Základnú deväťročnú školu Juh. V roku 1967 uviedla do života Handlovské športové hry, ktoré sa stali každoročne sa opakujúcou tradíciou handlovských škôl. A sú ňou dodnes. Významným medzníkom v histórii našej školy bol nepochybne aj rok 1982, v ktorom ako prvá základná škola v meste zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 sa vyznačoval zavedením rozširujúceho variantu výučby matematiky a prírodovedných predmetov do vyučovacieho procesu. V nadväznosti na vzrastajúci trend detských samospráv sa naša škola stala priekopníkom aj v oblasti demokratizácie a humanizácie školy, keď v roku 1994 konštituovala ako prvá základná škola v meste Žiacku radu školy. Prvenstvo medzi základnými školami v meste Handlová patrí našej jubilantke aj v zisku certifikátu v národnom projekte „Škola podporujúca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na podporu zdravého životného štýlu a záujem rodičov boli v roku 2008 v škole zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Škola sa od roku 1998 etablovala ako spoluorganizátor viacerých ročníkov celomestských podujatí, akými sú napríklad Cesta rozprávkovým lesom a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola nielen aktívne, ale  aj úspešne zapája do tvorby projektov. Za zmienku určite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť ani na obrovské množstvo akcií, ktoré neodmysliteľne patria do minulosti i súčasnosti našej školy. Pripomenieme si aspoň Dvere dokorán či Vianočný program. Pýšime sa tiež ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý každoročne udeľuje Mesto Handlová. Už 60 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov.

            Za desiatky rokov existencie našej školy sa zmenil obsah vzdelávania, učebné osnovy,  vyučovacie formy a metódy. No poslanie školy sa nikdy nezmenilo. Tým poslaním je nielen poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj budovať ich hodnotový svet, sprevádzať deti cestou vedomostí a poznania. Pomáhať im postaviť pevné základy, na ktorých budú stavať ďalej.

            Áno, aj naša škola prešla vývojom. A neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča zároveň s rýchlo sa meniacou dobou. Zavádza inovácie, aby mohla zaujímavejšie a efektívnejšie sprevádzať žiakov svetom nových informácií a poznatkov, riešením tvorivých úloh a projektov. Učí ich, ako sa učiť.

            Mení sa doba, menia sa deti, no spomienky zostávajú nemenné. V 60-ročnom školskom albume stále zostáva množstvo mien, kvantum zážitkov zo školských akcií,  výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,  exkurzií... V mysliach a spomienkach absolventov by sa určite našlo veľa úsmevných príhod zo školských lavíc. Múry školy pamätajú na nejedno pevné priateľstvo či prvú lásku, ktoré sa tu zrodili.

            Pamäť nám umožňuje listovať v albume spomienok, vrátiť sa do detstva a školských čias.  S úctou a uznaním venujme spomienku a veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí zasvätili svoj život náročnému, no ušľachtilému povolaniu, keď sa rozhodli vychovávať a vzdelávať naše deti a vnúčatá. Spomíname však i na žiakov, ktorí v našej škole získali základy, na ktorých mohli neskôr budovať svoju budúcnosť, aby bola úspešná a zmysluplná . Do 60-ročnej histórie patria i rodičia, minulí i súčasní, pretože práve s nimi vedieme dialóg o budúcnosti ich detí.

            Ďakujeme všetkým tým, ktorí stáli pri  zrode a prvých krokoch Základnej školy Školská.  Tým, ktorí ju zveľaďovali,  tvorili jej históriu alebo sú dnes jej súčasťou. Mnohým už čas votkal do vlasov strieborné nitky, no stále o nej hovoria ako o „našej škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no zanechali tu svoj rukopis, kus svojho srdca a života. Svojou každodennou prácou s láskou formovali budúce generácie detí.

            V súčasnosti môžeme s radosťou konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov. Rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich viedli, vychovávali a učili.  Do ďalších rokov želáme našej škole veľa úspechov na ceste jej rozvoja, mnoho tvorivých, inšpiratívnych a empatických učiteľov, pracovitých zamestnancov, usilovných  žiakov a spokojných rodičov, ktorí ju budú  nazývať „mojou školou“ po celý život.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 31.01.2021 18:56:00

Úspešné ukončenie 1. polroka

Žiakov 1. stupňa čaká po návrate do školy hodnotenie ich školskej práce – Výpis slovného hodnotenia/klasifikácie.

Myšky, motýliky aj kačičky veľmi úspešne precupkali, preleteli aj preplávali 1.polrokom školského roka. Blahoželáme im k prvým písaným písmenkám, slovám a vetám, ktoré sa naučili písať správne a úhľadne. V matematike sa orientovali v číselnom obore do 10 a v prvouke aktívne skúmali a objavovali okolitý svet. Na výchovných predmetoch tvorivo pracovali a zdokonaľovali svoje zručnosti.

Milí prváci, tešíme sa z vašich prvých školských krokov a úspechov!

Žiaci 2.-4. ročníka tiež získali množstvo nových vedomostí aj praktických zručností. Všetci žiaci k 1. polroku šk. roka prospeli a aktívne spolupracovali aj v čase dištančného vyučovania. Patrí vám zaslúžená pochvala!

Veľké poďakovanie patrí aj Vám, naši školskí rodiča a starí rodičia! Pomáhali ste nám zo všetkých síl. Ďakujeme za spoluprácu, trpezlivosť a zabezpečenie technických podmienok potrebných na vyučovanie.

Pani učiteľky 1.stupňa ZŠ a p. vychovávateľky ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.02.2021 18:42:05

Šestdesiatročná škola

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej oslávi začiatkom februára šesťdesiat rokov. Kvôli pandémii posunula oslavy na koniec roka. Dovtedy si však môžete so školou zasúťažiť.

Pridal Marián Holica o 30.01.2021 11:49:52

Pani riaditeľka Pogádlová: Aj po 34 rokoch ma to v školstve baví

ilustracny obrazok

Ľudmila Pogádlová je riaditeľkou Základnej školy Školská v Handlovej. Mesto aj celý región čakajú po útlme baníctva veľké zmeny. Situáciu musí reflektovať aj vzdelávanie. Ako pristupuje k novým formám komunikácie a rozvoju kľúčových kompetencií žiakov?

 

V školstve pôsobí Pogádlová už tridsaťštyri rokov. Začínala ako učiteľka matematiky a fyziky, neskôr sa stala zástupkyňou školy. Od roku 2012 je riaditeľkou. Aktuálne vedie kolektív 28 učiteľov, spolu vzdelávajú takmer 400 žiakov. Vo svojom pedagogickom tíme má aj školskú špeciálnu pedagogičku, vychovávateľky a asistentky učiteľov.

Energia a pozitívne naladenie ju neopúšťa ani po toľkých rokoch. Rola riaditeľky je pre ňu hlavne o vedení, vďaka ktorému škola môže napredovať a držať krok s dobou.

“Snažím sa každý deň zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov školy. Podarilo sa nám zrekonštruovať priestory školy, zariadiť nové učebne či aerobikovú telocvičňu s posilňovňou. Tiež ma teší, že sme spolu s kolegami pozdvihli úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorá sa prejavila nielen v Testovaní 5, ale tiež v umiestneniach na rôznych olympiádach či recitačných súťažiach.”

Handlovú pozná mladá generácia ako rodisko raperov z kapely Moja reč. Mesto patrí do regiónu Hornej Nitry, desaťročia ho formovalo baníctvo a ťažba uhlia. Banský priemysel je však na útlme a celý región stojí pred veľkými hospodárskymi zmenami. Tie musia reflektovať aj školy, ktoré v minulosti vychovávali generácie baníkov.

Základná škola Školská bola v roku 1982 prvá, ktorá v meste spustila počítačovú triedu. Na vývoj v regióne reaguje postupne. Pred rokmi otvorila športovú triedu. Posilnila výučbu anglického jazyka a informatiky, vybudovala modernú prírodovednú učebňu a reflektuje aj špeciálne potreby žiakov – aktuálne tu pôsobí päť asistentov, ktorí pomáhajú učiteľom a deťom počas vyučovania.

Dnes je jedným z prvoradých cieľov školy príprava žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

 

T5 ide hore, ale tým to nekončí

Úsilie učiteľského kolektívu vidno v zlepšujúcich sa výsledky žiakov v Testovaní 5, tieto aj ďalšie dáta sú dostupné verejnosti na portáli INEKO. Testovenie 5 je len jeden z množstva ukazovateľov kvality vzdelávania. Skutočnú pridanú hodnotu predstavuje celkový posun žiakov od nástupu až po ukončenie základnej školskej dochádzky.

Práve na rozvoj kľúčových zručností sa škole v Handlovej podarilo získať financie cez grantovú výzvu Európskej únie. Pred dvomi rokmi im ministerstvo školstva schválilo projekt na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Jeho súčasťou je aj vzdelávanie a rozvoj učiteľov.

Projekt by mal prispieť k efektívnejšej spolupráci pedagického tímu na škole. Cieľom je aj zmena postoja žiakov, aby vzdelanie vnímali ako celoživotný proces a dokázali sa uplatniť v neustále sa meniacom svete.

 

S dobou sa mení aj komunikácia

„Keďže patrím ku  generácii, ktorá nie je veľmi naklonená sociálnym sieťam, tak som dlhšiu dobu odolávala založiť facebookový profil. Mladší kolegovia ma však postupne presvedčili. Dnes musím konštatovať, že profil na Facebooku nám pomohol k lepšej propagácii školy a všetkých aktivít,“ hovorí riaditeľka.

Škola na sociálnej sieti aktívne komunikuje s rodičmi a podporovateľmi. Pravidelne zverejňuje milé momentky aj dôležité informácie. Je to veľký bonus najmä v aktuálnej situácii, keď sa takmer celý spoločenský život presunul do online sveta.

 

Noví učitelia bez predsudkov

V roku 2019 spravila riaditeľka odvážny krok a zapojila školu do programu Teach for Slovakia. Oslovila ju vízia: aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Túto šancu predstavuje kvalitné vzdelanie, ku ktorému by malo mať prístup každé dieťa bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza.

“Zaujalo nás nadšenie, s ktorým vstupujú učitelia z Teach for Slovakia do škôl. Prichádzajú čistí, bez predsudkov a zaužívaných učiteľských rituálov. Prinášajú iný pohľad, ktorý považujem za dôležitý,” vysvetľuje Pogádlová.

Teach for Slovakia zároveň škole poskytlo vyučujúcu matematiky, ktorú súrne potrebovala. Dnes na škole v role učiteliek pôsobia už tri účastníčky leadership programu – Lívia Svetlošáková, Anna Rosinová a Mária Orlovská.

Získali si priazeň žiakov aj kolegov, spolu s ktorými na škole rozbehli nové nápady. Založili na škole čitateľský kútik. Podarilo sa im tiež získať notebooky pre žiakov, ktorí nemali možnosť sa pripojiť na online vyučovanie počas koronakrízy.

„Našej pani riaditeľke naozaj úprimne záleží na rozvoji a napredovaní našej školy. Obdivujem jej nasadenie a pracovitosť,“ hovorí Mária Orlovská, ktorá na škôle pôsobí ako učiteľka na prvom stupni.

 

Sieť pre lídrov škôl

Ľudmila Pogádlová spolu so zástupkyňou školy Petrou Kulichovou využili možnosť, ktorú Teach for Slovakia ponúka svojim partnerským školám, a to je Klub riaditeľov.

“Účasť na kluboch nám veľmi pomáha. Získavame informácie, ktoré sú prospešné hlavne pri riadení školy. Stretávame sa však aj s kolegami z iných škôl a vymieňame si skúsenosti. Veľmi nás napĺňajú aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú záujem o rozvoj školstva v našej krajine.“

Viaceré projekty či aktivity zastavila náročná situácia ohľadom pandémie. Počas tohto obdobia sa na Základnej škole Školská snažia zabezpečiť žiakom čo najlepšie dištančné vzdelávanie. Veria, že situácia sa však čoskoro vráti do normálu a budú sa môcť vrátiť k všetkým aktivitám, ktoré posúvajú učiteľov aj žiakov smerom vpred.

 

Autorka: Katarína Vargová

 

Zdroj: https://dennikn.sk/blog/2244366/aj-po-34-rokoch-ma-to-v-skolstve-stale-bavi/

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.01.2021 23:50:55

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36