ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

12.03.2024 19:44:52

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 27.05.2024

Meniny má: Iveta

Voľné pracovné miesto - školník

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 3.6.2024:

-        školníka

Požiadavky na školníka - stredné odborné vzdelanie

 

Náplň (druh) práce

Zručnosť v odbore voda, remeselná údržba majetku školy, školských priestorov, drobné zámočnícke práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu, starostlivosť o kríky a pod. Výhoda odborná spôsobilosť v oblasti elektrotechniky.

 

 

Platové podmienky:

-        pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 22.5.2024. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.04.2024 12:36:17

Talentové skúšky do športovej triedy

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.05.2024 09:37:14

Trieda so športovou prípravou so zameraním na futbal

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

V školskom roku 2024/2025 otvárame od 5. ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním  športovej prípravy so zameraním na futbal.

   Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

  V  triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

 

   Do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

   Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 2 hodín TEV) v rámci rozvrhu hodín triedy.

So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy.

 

Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal :

 1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
 2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
 3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

Prihlásiť sa je potrebné do 14.mája 2024.

 

V  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  Vaše dieťa čaká:

 • všestranná  príprava v rámci športovej prípravy,
 • rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 4 hodiny týždenne,
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
 • kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
 • výchovno-vzdelávací proces v novozriadených odborných učebniach s využitím interaktívneho a projektového vyučovania, práca s PC a internetom,
 • získavanie vedomostí populárnejšou formou účasťou na exkurziách a výletoch,
 • využívanie multifunkčného ihriska s umelou  trávnatou úpravou v areáli školy a telocvične,
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho programu,
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke školy: www.zsskolska.sk,
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou športovou činnosťou.   
 • Štúdium v  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je bezplatné.

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.03.2015 07:27:49

Kritéria výberu do triedy so športovou prípravou

Výber talentovaných žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa uskutočňuje každoročne v mesiaci apríl formou testovania zúčastnených záujemcov.


Výberu  sa môžu zúčastniť žiaci od 4. ročníka ZŠ so záujmom o futbal, ktorí spĺňajú kritéria výchovy a vzdelávania.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :

 • člnkový beh 5 x 10m (ukazovateľ rýchlosti)
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • slalom s loptou  (ukazovateľ loptovej techniky)
 • prípravná hra 4 : 4 (herná zručnosť)

 

Absolvovaním štandardných testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti a predpokladov uchádzačov o daný šport - futbal.

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy futbal.

Prijatie do  triedy je podmienené dobrým zdravotným stavom žiakov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.03.2015 07:35:00

Dejepisná olympiáda - krajské kolo

ilustracny obrazok

Máme úspešnú riešiteľku DEJEPISNEJ olympiády!

Krajské kolo, Trenčín

Čo je dejepis a prečo ho učíme?

Je to veda, ktorá skúma historické procesy.

Cieľom dejepisu je formovať historické myslenie, prepájať minulosť, prítomnosť a budúcnosť,  pochopiť vzťahy vo vývoji spoločnosti.

Týmto náročným procesom vo vývoji ľudstva porozumela a úspešne reprezentovala nielen našu školu, ale aj okres Prievidza Karolínka Kulichová.

Ďakujeme a blahoželáme! 

Pridal Marián Holica o 03.05.2024 19:54:29

Gymnastický štvorboj..

ilustracny obrazok

Gymnastický štvorboj ZŠ

Okresné kolo Prievidza

Zodpovedne sme pristupovali k tréningom a zlatá medaila je naša.

V kategórii najmladších dievčat a chlapcov postupujeme do regionálneho kola.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.05.2024 19:50:43

Exkurzia deviatakov do NR SR

Piatok bol pre deviatakov a pani učiteľky úžasný deň, ktorý sme si naplno užili a zároveň sme sa dozvedeli  aj veľa nových informácií zo zákulisia NR SR.

Exkurziu sme začali prehliadkou okolia Bratislavského hradu.

Potom naše kroky smerovali do budovy NR SR. Boli sme svedkami výmeny čestnej stráže, vyskúšali sme si  mikrofón v tlačovej miestnosti a  vyslovili niekoľko vyhlásení, pozdravili sme sa aj s niektorými poslancami NR SR.  Na záver sme sa dokonca zúčastnili rokovania poslancov.

Ďakujeme našej skvelej sprievodkyni za všetky informácie, bol to pre nás neuveriteľný zážitok.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.04.2024 20:57:06

Malá Vansovej Lomnička

ilustracny obrazok

11. ročník recitačnej súťaže dievčat základných škôl mesta Handlová a Handlovskej doliny.

Vzťah k literatúre preukázali svojím prednesom všetky tri súťažiace dievčatá.

Ani jedna neodišla bez ocenenia!

V poézii školu reprezentovali Miška Dúbravková (2.miesto) a Terezka Mazánová (2.miesto).

Prozaický text predniesla Zarka Ihnátová (3.miesto).

Mladým recitátorkám BLAHOŽELÁME!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.04.2024 20:59:56

Vansovej Lomnička

ilustracny obrazok

24.4. 2024 sa v Mestskej knižnici v Handlovej stretli recitátorky handlovských škôl 5. -9.ročníka.  Našu školu v umeleckom prednese reprezentovali 4 žiačky a všetky  4 si aj odniesli ocenenia: 

Próza:

- Sofia Kováčová, 5.B - 3.miesto

- Natália Kormúthová, 8.B - 2.miesto

Poézia:

-Viktória Zedeková, 8.B - 1.miesto

- Lea Bošková, 9.A - 2.miesto

 

Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.04.2024 21:02:35

Prevencia protiprávneho konania v školách

ilustracny obrazok

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi poskytuje ochranu mäkkých cieľov na školách. Čo sú mäkké ciele? Predstavujú miesta s vyšším výskytom ľudí a k tomu neadekvátne nízkou ochranou.

 

Aj našej škole bol pridelený policajt, na ktorého sa môžu pedagógovia, žiaci a rodičia obrátiť v prípade informácií o rizikových faktoroch, ktoré majú dôležitý vplyv na bezpečnostnú situáciu v škole. Kontakt na určeného policajta Vám v prípade potreby poskytne vedenie školy.

 

Poskytujeme kontaktné údaje na príslušné Obvodné oddelene PZ v prípade ohrozenia a podozrenia z akejkoľvek protiprávnej činnosti na území školy alebo oznámenia v súvislosti so žiakmi a osobami nachádzajúcimi sa v priestoroch školy.

 

 

V prípade potreby kontaktujte:

 

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU v Handlovej

 

Švermova 2, 972 51 Handlová

 

t.č. 0961 273955; 046 547 5001

 

 

 

Využiť môžete aj tiesňovú linku Polície 158, prípadne číslo 112, taktiež e-mailovú adresu chranimedeti@minv.sk.

 

Je v záujme nás všetkých predchádzať rizikovým situáciám, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť školy.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.11.2023 10:00:12