Informácie o škole  >>  Športová trieda

Športová trieda

Kritéria výberu do triedy so športovou prípravou

Výber talentovaných žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa uskutočňuje každoročne v mesiaci apríl formou testovania zúčastnených záujemcov.

Výberu predchádza propagácia cez médiá (rozhlas, TV, tlač, ... ), plagáty, letáky,  prípadne informácia na základných školách.

Výberu  sa môžu zúčastniť žiaci od 4. ročníka ZŠ so záujmom o futbal, ktorí spĺňajú kritéria výchovy a vzdelávania.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :

 • člnkový beh 5 x 10m (ukazovateľ rýchlosti)
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • slalom s loptou  (ukazovateľ loptovej techniky)
 • prípravná hra 4 : 4 (herná zručnosť)

 

Absolvovaním štandardných testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti a predpokladov uchádzačov o daný šport - futbal.

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy futbal.

Prijatie do  triedy je podmienené dobrým zdravotným stavom žiakov.

Pridal Marián Holica o 17.03.2015 07:35:00

Trieda so športovou prípravou so zameraním na futbal

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

V školskom roku 2021/2022 otvárame od 5. ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním  športovej prípravy so zameraním na futbal.

   Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

  V  triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

 

   Do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

   Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 2 hodín TEV) v rámci rozvrhu hodín triedy.

So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy.

 

Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal :

 1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
 2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
 3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

Prihlásiť sa je potrebné do 15.júna 2021.

 

V  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  Vaše dieťa čaká:

 • všestranná  príprava v rámci športovej prípravy,
 • rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 4 hodiny týždenne,
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
 • kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
 • výchovno-vzdelávací proces v novozriadených odborných učebniach s využitím interaktívneho a projektového vyučovania, práca s PC a internetom,
 • získavanie vedomostí populárnejšou formou účasťou na exkurziách a výletoch,
 • využívanie multifunkčného ihriska s umelou  trávnatou úpravou v areáli školy a telocvične,
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho programu,
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke školy: www.zsskolska.sk,
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou športovou činnosťou.   
 • Štúdium v  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je bezplatné.

 

Pridal Marián Holica o 17.03.2015 07:27:49