Informácie o škole  >>  Športová trieda

Športová trieda

Talentové skúšky do športovej triedy

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 06.05.2024 09:37:14

Trieda so športovou prípravou so zameraním na futbal

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

V školskom roku 2024/2025 otvárame od 5. ročníka triedu s rozšíreným vyučovaním  športovej prípravy so zameraním na futbal.

   Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

  V  triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

 

   Do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

   Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (okrem 2 hodín TEV) v rámci rozvrhu hodín triedy.

So žiakmi pracujú kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy.

 

Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal :

 1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
 2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
 3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

Prihlásiť sa je potrebné do 14.mája 2024.

 

V  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  Vaše dieťa čaká:

 • všestranná  príprava v rámci športovej prípravy,
 • rozvrh hodín so zameraním na športovú prípravu v rozsahu 4 hodiny týždenne,
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov,
 • kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
 • výchovno-vzdelávací proces v novozriadených odborných učebniach s využitím interaktívneho a projektového vyučovania, práca s PC a internetom,
 • získavanie vedomostí populárnejšou formou účasťou na exkurziách a výletoch,
 • využívanie multifunkčného ihriska s umelou  trávnatou úpravou v areáli školy a telocvične,
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského mliečneho programu,
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke školy: www.zsskolska.sk,
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou športovou činnosťou.   
 • Štúdium v  triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal je bezplatné.

 

Pridal Marián Holica o 17.03.2015 07:27:49

Kritéria výberu do triedy so športovou prípravou

Výber talentovaných žiakov do 5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal sa uskutočňuje každoročne v mesiaci apríl formou testovania zúčastnených záujemcov.


Výberu  sa môžu zúčastniť žiaci od 4. ročníka ZŠ so záujmom o futbal, ktorí spĺňajú kritéria výchovy a vzdelávania.

Hlavným kritériom prijatia žiaka do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal  je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :

 • člnkový beh 5 x 10m (ukazovateľ rýchlosti)
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • slalom s loptou  (ukazovateľ loptovej techniky)
 • prípravná hra 4 : 4 (herná zručnosť)

 

Absolvovaním štandardných testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti a predpokladov uchádzačov o daný šport - futbal.

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy futbal.

Prijatie do  triedy je podmienené dobrým zdravotným stavom žiakov.

Pridal Marián Holica o 17.03.2015 07:35:00