Informácie o škole  >>  Rada školy

Rada školy

Rada školy a jej pôsobnosť

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

   Mesto Handlová v súlade s § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z. z. o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného dňa 18. apríla 2016 potvrdilo zriadenie Rady školy ZŠ, Školská 526/53, Handlová dňom 21.apríla 2016.

 

   Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

 

Zoznam členov RŠ pri ZŠ Školská:

1.    Mgr. Petrášová Eva              -    zástupca pedag. prac., predseda

2.    Mgr. Šperková Bronislava    -    zástupca pedag. prac.

3.    Bc. Uhrínová Darina             -    zástupca neped. prac.

4.    Ing. arch. Juríček Patrik       -    zástupca rodičov

5.    Ing. Ciglan Radoslav            -    zástupca rodičov

6.    Boška Teodor                       -    zástupca rodičov

7.    Zedek Miroslav                     -    zástupca rodičov

8.   Bc. Spevár Ján                      -    zástupca MZ

9.   Mgr. Budovičová Erika          -    zástupca MZ

10. Uríček Martin                         -    zástupca MZ

11. Straka Eduard                        -    zástupca MZ

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.11.2013 08:49:46