PROJEKTY

Tenis do škôl

ilustracny obrazok

Tenis do škôl je projekt Slovenského tenisového zväzu, ktorý vznikol z úsilia STZ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickými centrami MŠVVaŠ SR. Od školského roku 2008/2009, kedy bol tenis zaradený do učebných osnov, sa do projektu zapojilo 650 základných škôl.

 

 

Hlavné myšlienky projektu Tenis do škôl sú:

 • zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
 • motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
 • umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

Ďakujeme, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť aj my, žiaci ZŠ Školská Handlová.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:16:58

Národný projekt POP II

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 07.02.2022 11:21:50

Zmluva o poskytnutí NFP OPĽZ/13/2019

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 10:38:59

Verejné obstarávanie - didaktické pomôcky a školiace potreby

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, Handlová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zakázky:

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – Didaktické pomôcky“ 

a

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – Školiace potreby“.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.05.2019 13:20:59

Verejné obstarávanie - IKT

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, Handlová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zakázky:

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – IKT“

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.05.2019 13:39:52

Verejné obstarávanie - exkurzie

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová, uzavrela podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvu so SAD Prievidza, a.s. o poskytnutí služby - dopravu pre žiakov školy na exkurzie v rámci projektu s kódom ITMS2014+ 312011S559, čerpaného z OP Ľudské zdroje.

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.05.2019 12:48:51

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Školská je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

Základná škola Školská sa riadi „Smernicou pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou", ktorú vypracovalo Mesto Handlová. Účelom tohto predpisu je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

 • Názov: Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová
 • V zastúpení: Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
 • IČO:  31 201 768
 • Kontaktné miesto: Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová
 • Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
 • Telefón: 046/5475397
 • E-mailová adresa: zsskolha@gmail.com
Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.05.2019 12:15:00

Pedagogické kluby

Začiatok aktivity: 3/2019

Ukončenie aktivity: 2/2021

Celková dĺžka realizácie aktivity: 24 mesiacov

 

Zdôvodnenie podaktivity: Akýkoľvek projekt, pri ktorom sa vyžaduje jeho udržateľnosť, si vyžaduje zohratý a kooperujúci pracovný kolektív, ktorý má snahu sa ďalej vzdelávať. Škola je miesto, ktoré pripravuje mladých ľudí na vstup do života, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo mení a nastupujúca generácia by mala byť pripravená flexibilne na tieto zmeny reagovať, to znamená pracovať s informáciami, porozumieť kľúčovým pojmom, zvládnuť konkrétne postupy a uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v reálnych situáciách. Uvedené kompetencie majú žiakov naučiť pedagógovia. Preto je nevyhnutné, aby sa nielen ďalej vzdelávali, ale aj sami pružne reagovali na meniacu sa situáciu v spoločnosti a školstve. Môže k tomu dopomôcť činnosť v pedagogických kluboch, v ktorých si učitelia budú mať možnosť rozširovať svoje profesionálne obzory , venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch s cieľom navzájom sa inšpirovať a skvalitňovať tak edukačný proces.

 

Ciele podaktivity:

 • rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov
 • umožniť pedagógom získavať nové vedomosti a zručnosti s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov
 • realizovať výmenu skúseností pedagógov školy z vlastnej vyučovacej činnosti
 • vykonať prieskumno-analytickú a tvorivú aktivitu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania
 • stotožniť osvedčené pedagogické skúsenosti
 • uskutočniť výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov  a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
 • realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov
 • podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu
Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:45:15

Klub prírodovednej gramotnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Zameranie pedagogického klubu:

Hlavným účelom prírodovedného klubu je vybudovať spoločnú spoluprácu pedagogických zamestnancov prírodovedných predmetov, realizovať výmenu skúseností medzi mladými a skúsenejšími pedagogickými zamestnancami a zlepšiť komunikáciu a vzájomnú kooperáciu učiteľov rôznych aprobačných predmetov.

 

Prírodovedný klub sa bude stretávať dvakrát mesačne. Dĺžka stretnutia klubu bude 3 hodiny. Na základe spoločného rozhodnutia členov klubu sme vybrali variant činnosti s písomným výstupom. Z každého zasadnutia klubu bude vyhotovená správa o činnosti klubu.

 

Našou snahou je zmodernizovať vyučovací proces, umožniť našim žiakom osvojiť si vedomosti aplikáciou rôznych učebných štýlov za využitia moderných didaktických pomôcok. Vzhľadom k tomu, že výsledky medzinárodných meraní PISA sú v poslednom období štatisticky významne pod priemerom iných krajín, rozhodli sme sa venovať prírodovednej gramotnosti zvýšenú pozornosť v tomto projekte. Pretože prírodovedná gramotnosť je podmienená úrovňou čitateľskej gramotnosti, je potrebné rozvíjať aj spôsobilosti práce s textom. Následkom dnešnej modernej doby žiaci menej čítajú, vo voľnom čase siahajú po tabletoch a mobiloch. Mali by sme ich viesť k tomu, aby v rôznych životných situáciách konali tak, aby neohrozovali seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdraví a majetku, vedeli predvídať poruchy a prírodné katastrofy. Človek je súčasťou prírody a mal by sa tak správať. Ak chceme žiakom zatraktívniť prírodovedné predmety vo vyučovaní, musí škola poskytovať priestor na kladenie otázok a hľadanie odpovedí a bádateľsky orientovať vyučovanie prírodovedných predmetov, kde sa žiaci stávajú aktívnymi spoluautormi vedeckých poučiek a skúmaných situácií. Tento spôsob vyučovacieho procesu by mal viesť k zlepšeniu myslenia žiakov, rozvoju tvorivosti, kritického myslenia, tímového riešenia problémov. Keď majú žiaci priamo cez laboratórne experimenty s neznámym výsledkom sami objaviť a nájsť riešenia prírodovedného predmetu. Vtedy spájajú poznatky a vedomosti z rôznych oblastí. Nie je to len chémia, biológia, fyzika. Potrebujeme vytvárať  podmienky na to, aby žiaci mohli prírodovedné témy prehodnocovať, triediť a diskutovať o nich. Dôležité je poznanie príčinných súvislostí, vytváranie kontextov a hodnotových rámcov.

Prírodovedná gramotnosť je klasifikovaná ako schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali.

Prírodovedný klub bude pracovať, diskutovať a vymieňať si skúsenosti v zložení deviatich pedagogických zamestnancov, ktorí majú aprobačný predmet so zameraním na prírodné vedy. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:56:06

Klub matematickej gramotnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Zameranie pedagogického klubu:

Matematická gramotnosť predstavuje schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v rôznych súvislostiach. Na základe štúdie PISA a matematickej štúdie TIMSS sa slovenskí žiaci v matematickej gramotnosti nachádzajú pod priemerom, dosahujú horšie výsledky než žiaci v krajinách EÚ.

 

Naším pedagogickým cieľom je naučiť žiakov nielen získavať vedomosti, ale ich aj použiť v reálnom svete a vedieť ich efektívne využiť pre svoju vlastnú potrebu. Chceme žiakov naučiť myslieť a používať svoje matematické poznatky pri riešení problémov bežného života. Ak žiaci nemajú skúsenosti s aplikáciou vedomostí z matematiky, nevyužívajú potenciál matematiky pri riešení problémov, s ktorými sa stretnú.

 

Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov rôznych aprobačných predmetov. Zasadnutia klubu budú analyzovať inovatívne metódy a formy vzdelávania, metodické materiály na hodnotenie úrovne matematickej gramotnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:55:39