Informácie o škole  >>  Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa informuje

ilustracny obrazok

Výchovný poradca: Mgr. Miriam Šebeňová

 

Konzultačné hodiny - štvrtok:     10,30 – 14,30hod. (návštevu treba vopred dohodnúť). V prípade potreby je  možné konzultácie dohodnúť aj v inom termíne.                                 

 

Činnosť výchovnej poradkyne sa zameriava na:

I. Oblasť profesijnej orientácie        

  • zabezpečuje poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.       
  • zabezpečuje zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v termínoch určených Harmonogramom zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl.        

II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami        

  • systematicky sleduje vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak nie je možné správanie dieťaťa usmerniť pedagogickými postupmi, zabezpečí odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie.        
  • zabezpečuje diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení. Poskytuje individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušným CPPPP.   

Dôležité termíny:

12.3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

do 10.4. zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študíjne a učebné odbory

12.5. 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok

15.5. 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

17.5. 2. kolo prijímacích skúšok

Pozor zmena: v tomto školskom roku sa uskutočnia prijímacie skúšky na štvorročné študíjne odbory a gymnáziá. Od prijímacích skúšok môže byť oslobodený iba žiak, ktorý bude v Testovaní 9 v oboch predmetoch úspešný viac ako na 90%.

 

Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na strednú školu dostane zápisný lístok, , ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok je prenosný  a žiak ho odovzdá strednej škole, na ktorú je prijatý v termíne, ktorý je uvedený na rozhodnutí o prijatí. Ak je žiak úspešný aj na druhej škole, na ktorú si podal prihlášku a upredností štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a zapíše sa na druhej strednej škole.

Užitočné www stránky:

www.svslm.sk

www.strednaskola.sk

www.svetprace.sk

www.povolania.eu

Pridal Marián Holica o 09.11.2013 09:18:44