Naša škola  >>  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydala riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Pogádlová - Smernicu č. 1/2023 - Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona je zamestnanec školy Adriana Margetová.

 

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
  2. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, osobne na adrese školy alebo poštou na adresu: Školská 526/53 97251 Handlová. Zamestnanec školy, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
  3. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na škole, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
  4. Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby amarget@centrum.sk

Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

 

Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

 

Prílohy: Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

 

Zákon č. 54/2019 Z.z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:43:45