PROJEKTY  >>  Ostatné projekty

Ostatné projekty

Tenis do škôl

ilustracny obrazok

Tenis do škôl je projekt Slovenského tenisového zväzu, ktorý vznikol z úsilia STZ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickými centrami MŠVVaŠ SR. Od školského roku 2008/2009, kedy bol tenis zaradený do učebných osnov, sa do projektu zapojilo 650 základných škôl.

 

 

Hlavné myšlienky projektu Tenis do škôl sú:

  • zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
  • motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
  • umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

Ďakujeme, že sme sa do tohto projektu mohli zapojiť aj my, žiaci ZŠ Školská Handlová.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:16:58

Zdravie nekúpiš, len vypestuješ

ilustracny obrazok

Keďže škola je miestom, ktoré má poskytovať priestor na rozvoj schopností človeka a pomáhať tak žiakom adaptovať sa na život v spoločnosti, sme nesmierne radi, že práve na našej škole môžeme prostredníctvom schváleného rozvojového projektu v oblasti podpory zdravia a zvýšenia bezpečnosti v školách iniciovať a formovať vzťah detí, ich rodičov, starých rodičov a širšej verejnosti k zdravému životnému štýlu a správnym zásadám zdravého stravovania. Realizáciu projektu sme začali už v úvode nového školského roka 2016/2017 prihlásením sa do programu Škola priateľská k deťom, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť v školách prostredie, kde sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre a sebaisto. Pridelené finančné prostriedky budeme využívať do polovice decembra na množstvo zaujímavých aktivít. Najbližšie nás čaká akcia pod názvom „Týka sa to aj mňa“  venovaná nielen žiakom, ale aj ich  rodičom a pedagógom. Vítaní sú však aj všetci priatelia školy, ktorí majú záujem pútavou formou sa dozvedieť všetko o zdravom životnom štýle a ochutnať množstvo zdravých kuchárskych špecialít spod rúk paní kuchárok. A tu ani zďaleka nekončíme. V priebehu nasledujúcich mesiacov nás ďalej čaká týždeň venovaný prezentáciám na interaktívnej tabuli Žiaci učiteľmi, výroba postavičiek z ovocia a zeleniny v školskom klube detí, žiacka príprava jednoduchých, zdraviu prospešných desiat, bufetové stoly so zdravými pochutinami pre rodičov, mesiac venovaný popoludňajším aktivitám v relaxačnej miestnosti, beseda s pracovníkmi Červeného kríža zameraná na faktory ohrozujúce zdravie, súťaž tried v podobe Pyramídy zdravia, a v neposlednom rade celodenná akcia Športuj hravo, ži zdravozameraná na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu prostredníctvom hier.

Tak neváhajte, tešte sa s nami, ukážme svetu náš záujem o zmenu a rozvoj postoja v oblasti zdravého životného štýlu! Pridajte sa, naša škola je otvorená pre vás všetkých! 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 14.10.2016 10:09:21

UNICEF - škola priateľská k deťom

ilustracny obrazok

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 rozhodla zapojiť do programu Škola priateľská k deťom a tým vytvoriť v jej priestoroch prostredie, kam chodia jej žiaci s radosťou. Tento celoročný program je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

 

Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom pre školský rok 2016/2017:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie pre celý personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné rodičovské združenie
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
7. Žiacky školský parlament

Podrobnejšie informácie o kritériách a podmienkach ich získania nájdete na :
http://www.unicef.sk/sk/skoly/spd/

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.10.2016 12:51:50

Detský čin roka

Milí naši rodičia a priatelia školy, prečítajte si Jojkov príbeh a zahlasujte v projekte Detský čin roka 2016

 

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý svojím obsahom motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.

Projekt rovnomerne pokrýva celé Slovensko. V posledných ročníkoch mal silnú mediálnu podporu v celoštátnych a regionálnych médiách.          

V kalendárnom roku 2016 sa do projektu zapojili aj žiaci našej školy. Výberová komisia nominovala 5 skutkov v každej zo šiestich kategórií. Žiak 5. ročníka, Jozef Kováčik, zaujal porotu v kategórii Pomoc v rodine.

V poslednej etape projektu zasielajú deti hlasy tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie. V spolupráci s portálom Ľudia ľuďom prebieha aj on-line anketa pre dospelých, aby aj verejnosť mala možnosť zoznámiť sa s príbehmi. Hlasovať môžete na webovej stránke http://detskycin.ludialudom.sk/. Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2016.

Veríme, že to dobré, čo sa deti naučia o živote cez príbehy iných detí, si uložia do srdiečok a odnesú do dospelosti.

 

Jojko sa s láskou stará o malú sestričku i starého otca

 

Volám sa Jojko Kováčik a žijem so svojou mladšou sestričkou Kristínkou u svojich starých rodičov v malom rodinnom domčeku v Handlovej. Som žiakom štvrtého ročníka a Kristínka je už druháčka. Naše detstvo nebolo vždy veselé.

Kristínka už druhýkrát musela vytrpieť nie ľahkú operáciu. Tá bola následkom činu jedinej osoby. A tou bola naša mama. Kristínka sa narodila v roku 2008. Mala len 8 mesiacov, keď sa naši rodičia rozviedli. Odsťahovali sme sa aj s mamou ku starkej. Tam sme bývali aj s maminým novým priateľom. Veľmi si už detaily nepamätám, ale v jeden zimný decembrový večer som započul zo sestrinej izby krik. Mama vyšla z jej izby a Kika bola dobitá. Zlomená ruka, noha a fialové líčko. Doteraz nosí na ľavej nohe fixator.

 Konal sa súd a obaja sme začali spokojne bývať u milovaných starých rodičov. Tí nám venovali všetok svoj voľný čas. Starký pracoval a starká sa so mnou učila do školy. Bol som dobrý žiak, pyšný na samé jednotky na vysvedčení. Situácia sa zmenila operáciou starého otca. Nádor na mozgu. Veľa sme plakali, lebo starký už nevie sám chodiť, nerozpráva. Našej milej starkej pribudla ďalšia veľká starosť. Preto po druhej operácii sestričky Kristínky sa jej snažím čo najviac pomáhať tým, že do školy chodím s ňou už len ja sám. Nosím jej školskú aktovku a čakám ju, keď ťažko kráča po školských schodoch s barlami. Keď je Kika so starkou v nemocnici na rehabilitačnom oddelení, ja zase strážim ležiaceho starého otca. Starký kašle, je zahlienený, neviem mu pomôcť. Veľakrát mám strach, či sa práve vtedy nestane tá najhoršia vec. Veľmi sa bojím, no nemá nám kto pomôcť. Tak som s ním doma sám a nedočkavo čakám na starkú.

V škole už na vysvedčení nemám síce samé jednotky a pribudli mi aj iné povinnosti, ale viem, že robím všetko pre svoju rodinu. Mám ju veľmi rád. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.11.2016 14:39:42

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia

ilustracny obrazok

Naša základná škola sa už niekoľko rokov aktívne zapája do vyhlásených projektov Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá zmysluplne podporuje vzdelávacie aktivity žiakov základných škôl. Grantový program je zameraný na verejnoprospešné vzdelávanie aj na dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov.

Jedným z mnohých subjektov zapojených do grantového programu na rok 2016 bol aj Školský klub detí pri ZŠ Školská. Spoločne sme vypracovali projekt pod názvom Rekreačná zóna chrobáčika Zemka. Teší nás, že v poslednom 3. kole zamestnaneckých projektov sme získali finančnú podporu vo výške 1000 €, ktorá nám pomôže rozšíriť možnosti trávenia voľného času detí v školskom klube.

Na projekte budú spolupracovať deti z ŠKD v čase od októbra 2016 do mája 2017. Výsledkom projektu bude vybudovaná športovo-rekreačná zóna s detským ihriskom a úžitkovou záhradkou, ktorej súčasťou bude aj svojpomocne vytvorený hmyzí hotel. Duálne vzdelávanie podporíme pomenovaním základných prírodných prvkov v nemeckom jazyku. Súčasťou projektu budú aj tvorivé dielne realizované pod odborným dohľadom regionálneho rezbára Jána Procnera.

Na financovaní projektu sa okrem Nadácie Volkswagen Slovakia bude spolupodieľať aj ZŠ Školská, mesto Handlová a spoločnosť Hater Handlová.

Spoločnými silami podporíme vzdelávanie, ktoré sa nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov v čase dopoludňajšieho školského vyučovania. Veď vzdelávanie sprevádza človeka po celý život...

Mgr. Andrea Ujčeková

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.11.2016 14:36:55

"Aj my sme tu"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v školskom roku 2014 - 15 podporilo náš rozvojový projekt  Odstránenie stavebných bariér – Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015 pod názvom „Aj my sme tu.“  V rámci tohto projektu naša škola získala finančné prostriedky, ktoré použila na úpravu prístupovej komunikácie a chodníkov, vybudovanie bezbariérového prístupu do školy a terénne úpravy, ktoré pomôžu najmä našim žiakom s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 

V novembri tohto školského roka teda naši zdravotne znevýhodnení žiaci vstúpili do budovy po upravenom chodníku bez terénnych nerovností a výmoľov a do vnútorných priestorov školy sa dostali po novej plošine. Tieto úpravy umožnili našim zdravotne postihnutým žiakom nielen lepší prístup do školy, ale dopomohli najmä k odstráneniu nerovností medzi nimi a ostatnými žiakmi a v neposlednom rade k ich ľahšiemu začleneniu sa do kolektívov. Úprava areálu jednoznačne zlepšila prístup na školský dvor pre všetky cieľové skupiny, pretože zostal bez jám, výmoľov a iných nerovností.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.12.2015 10:57:40

"S peniazmi sme doma"

ilustracny obrazok

Finančná gramotnosť je pojem, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie. Škola pripravuje deti do života a človek pripravený do života musí vedieť nielen peniaze zarobiť, ale musí poznať ich hodnotu a spôsob, ako ich rozumne investovať.

 

Naša škola sa zapojila do rozvojového projektu "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015"  pod názvom „S peniazmi sme doma". Cieľom bolo vytvoriť metodické listy so zameraním na výučbu finančnej gramotnosti našich žiakov, zabezpečiť školenie pedagógov v danej oblasti, informovať širšiu verejnosť o problematike finančnej gramotnosti prostredníctvom otvorených hodín.

 

Vyvrcholením aktivít bolo školenie pedagógov v rámci okresu už zaškolenými pedagógmi na našej škole. Školenie sa uskutočnilo v novej prírodovednej učebni vybavenej najmodernejšou IKT technikou. Prítomní pedagógovia uvítali možnosť vyskúšať si v praxi realizáciu vyučovacej hodiny s prvkami finančnej gramotnosti na tabletoch. V závere sa rozvinula konštruktívna beseda medzi prítomnými na témy FG.   

 

Naši žiaci, vďaka fundovaným pedagógom, už na 1. stupni pracujú s maketami peňazí, poznajú ich hodnotu, hravou formou sa učia, ako správne nakupovať a rozumne hospodáriť s peniazmi. Na 2. stupni spoznávajú finančné inštitúcie, učia sa rozumieť pojmom úrok, úver, sporenie, pôžička. Vedia, ako správne investovať peniaze a orientujú sa v ponukách bánk a finančných inštitúcií. Učia sa byť finančne zodpovednými ľuďmi.

 

Súčasná doba praje pripraveným mladým ľuďom, ktorí majú vlastný názor, sú zorientovaní vo sfére peňazí, vedia ako správne peniaze investovať a zbytočne sa nezadlžovať. A to aj vďaka realizácii projektu na rozvoj finančnej gramotnosti na našej škole.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.12.2015 10:18:50

E-atlas

Pridal Ľudmila Pogádlová o 23.03.2015 11:00:12

Úspešné projekty

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporilo v základných školách Trenčianskeho  samosprávneho kraja 6 projektov,  z toho naša škola získala dva. Prvý z nich, „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“ s názvom Bez rozdielu, nám umožnil nakúpiť špeciálne kompenzačné pomôcky (BigKeys, Trackball, notebook, počítačové vzdelávacie programy), pomocou ktorých žiaci ľahšie zvládnu vzdelávanie vo všetkých vyučovacích  predmetoch. Okrem nich sme z prostriedkov projektu zakúpili aj rehabilitačné a relaxačné pomôcky, ktoré sú vhodné na odbúranie stresu, uvoľnenie svalového napätia, čím žiaci načerpajú energiu na ďalšie vzdelávanie.

 

     Do  rozľahlého  areálu  školy pribudla nová učebňa v prírode – ALTÁNOK -  vybavená aj tabletami. Donedávna obyčajný, aj keď veľmi atraktívny školský  areál,  sa ako  šmahom  prútika  premenil na podnetný  výchovno-vzdelávací priestor. Učebňa je ako stvorená na realizáciu didaktických hier, relaxačných cvičení, aktivít rozvíjajúcich spoluprácu s rodičmi a vďaka získaným tabletom možno využívať rôzne druhy digitálnych textov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Sen sa premenil na skutočnosť vďaka úspešnosti  rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“ s názvom Využitie digitálnych textov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.

 

     Aktivity projektu sa realizovali od septembra 2014 do novembra 2014 a zapojení boli takmer všetci žiaci školy a 11 učiteľov. Aktivitami sme sledovali tieto ciele: upevňovanie vzťahov v triednych kolektívoch, vyrovnávanie sociálnych rozdielov, začlenenie sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do kolektívu a zvýšenie ich sebadôvery. Ďalšie aktivity, Líšime sa aj nárečiami a E-atlas, prispeli k zlepšeniu zručností žiakov zo SZP pri práci s modernou IKT, k zvýšeniu záujmu týchto žiakov o učenie, rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, najmä čitateľskej gramotnosti.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 16.03.2015 09:34:32

Líšime sa aj nárečiami

Kliknutím zobrazíte prílohy

Príloha na stiahnutie k aktivite projektu Využitie digitálnych textov pre rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.09.2014 13:58:52