Naša škola  >>  Profil a história školy

Profil a história školy

História školy

Brány školy sa otvorili dňa 1.2.1961. Škola sa stala súčasťou komplexnej vybavenosti sídliska Juh,  ktoré sa v 60. rokoch, v práve štatútom vytvorenom meste Handlová, dokončovalo. V roku vzniku niesla názov Jedenásťročná stredná škola (JSŠ), ktorá sa do nových priestorov presťahovala z budovy na Ul. Márie Krššákovej.  Tesne po presťahovaní nadobudla platnosť nová legislatíva (z decembra 1960) a na jej základe  JSŠ  zanikla a vznikli dve nové  školy: Základná deväťročná škola JUH a stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ), ktoré mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor. Ďalšou legislatívnou zmenou (z februára 1970) sa  SVŠ pretransformovala na gymnázium, ktoré pôsobilo v spoločných priestoroch so základnou školou  do roku 1972 a takisto mali spoločné riaditeľstvo i pedagogický zbor.

Trendy a naša škola

 • 1961  -  na zelenej lúke vyrástol komplex 5 budov, dopĺňaný výsadbou bohatej zelene vďaka osobnému nasadeniu prvého vedenia školy i jej pedagógov v brigádnickej činnosti 
 • 1967  -  škola (ZDŠ a SVŠ) uviedla do života Handlovské športové hry (dodnes tradícia škôl)
 • 1982  -  škola uviedla do života, ako prvá  ZŠ v meste, počítačovú triedu (PMD)
 • 1987  -  škola uviedla do života rozširujúci variant  vyučovania matematiky a prírodovedných   predmetov
 • 1994  -  bola na škole konštituovaná žiacka rada školy (trend detských samospráv) – prvá na handlovských ZŠ
 • 1996  -  sme ako prvá ZŠ v meste získali certifikát v národnom projekte Škôl podporujúcich zdravie  
 • 1998  -  sme v prvom šíku, v súlade s trendom, požiadali o právnu subjektivitu
 • 2004  -  2007  -  škola reagovala na trend tvorby projektov - úspechy v projektoch Infovek (vlastný projekt, nie plošné vybavenie), Digitálni štúrovci – grant  (zisk IKT prístrojov) a realizácia kurzu  pre rodičov, a pre matky žiakov na materskej  dovolenke prostriedok ku komunikácii škola - rodič, grant Otvorená škola – šport, projekt Enviro
 • 2008  -  sme reagujúc na športové trendy v meste a záujem rodičov uviedli do života športové triedy so zameraním na futbal
 • 1998 - 2010  -  škola sa etablovala ako spoluorganizátor i organizátor viacerých ročníkov projektov celomestských a mikroregionálnych podujatí  (vedomostné kvízy, Handlovská dolina - všetci jedna rodina, Cesta rozprávkovým lesom, Detský Silvester, Deň Zeme, celovečerné programy k významným udalostiam v meste).  
Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.11.2023 10:51:02

Profil školy

Profilácia školy:

 • Škola leží v atraktívnom areáli plnom zelene, vyučovací proces je možné realizovať aj v učebni v prírode s pripojením na wifi.
 • V areáli školy majú žiaci k dispozícii multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a veľké trávnaté ihrisko, bežeckú dráhu a doskočisko s rozbehovou dráhou.
 • Naša škola medzi svoje priority zaraďuje výučbu cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, ktorý vyučujeme od 1. ročníka hravou formou. Na druhom stupni anglický jazyk posilňujeme  na 4 vyučovacie hodiny týždenne formou predmetu Konverzácia v anglickom jazyku.
 • Ako druhý cudzí jazyk si môžu žiaci od 6. ročníka zvoliť podľa záujmu nemecký alebo ruský jazyk.
 • Dlhodobým zámerom školy je modernizácia vyučovacieho procesu a  podpora vyučovania pomocou moderných informačno-komunikačných technológií  a rozvíjanie IKT kompetencií žiakov  – škola disponuje  počítačovou učebňou, 6 učebňami s interaktívnou tabuľou, modernou prírodovednou učebňou vybavenou 20 tabletmi.
 • Škola sa v súčasnosti profiluje od 5. ročníka na vyučovanie športovej prípravy so zameraním na futbal v rozsahu 4 vyučovacie hodiny týždenne
 • Pre žiakov, ktorí na druhom stupni nenavštevujú športovú prípravu, posilňujeme vyučovanie telesnej výchovy o vyučovaciu hodinu so zameraním na aerobik. Vyučovanie prebieha v telocvični na aerobik vybavenej  fitloptami, stepmi, overballmi a malou posilňovňou. Žiaci, ktorí nemôžu športovať, navštevujú hodiny regionálnej výchovy.
 • Sme  organizátormi pravidelných úspešných športových podujatí – Mikroregionálny turnaj vo futbale, Olympiáda zdravia, Rozhýbme sa ....
 • Pre rozvoj pohybových aktivít ponúkame možnosť základného plaveckého, snowboardového, lyžiarskeho výcviku, taktiež  výučbu netradičných športov.
 • Zapájame žiakov do olympiád, súťaží v umeleckom prednese, predmetových a športových súťaží, kde dosahujú úspešnosť v obvodových i okresných kolách
 • Pre žiakov, rodičovskú i širšiu verejnosť organizujeme podujatia v mimovyučovacom čase – Imatrikulácia prvákov,  Halloweenska noc, Vianočné trhy, vianočný program „Šťastné a veselé“, Dvere dokorán, prezentácie žiackych prác a mnoho ďalších akcií.
 • Naša školská jedáleň zabezpečuje kvalitnú stravu v súlade so zásadami správnej výživy, ako jediná škola v Handlovej ponúkame žiakom aj zdravé desiaty.
 • Školská jedáleň sa prezentuje rôznymi aktivitami v oblasti zdravej výživy a životosprávy.
 • Vyučovací proces je obohatený o školy v prírode, tematické exkurzie a školské výlety, návštevy divadiel, hvezdárne, Mestskej knižnice.
 • Pre zmysluplné využívanie voľného času ponúkame našim žiakom pestrú paletu záujmových útvarov – Stolný tenis, Florbal, Poznávame históriu, Fitnesáčik, Šikovné ruky, Počítačový krúžok, Cvičenia z matematiky.
 • Na škole pôsobia 3 oddelenia ŠKD s bohatou relaxačnou činnosťou, ŠKD je vybavené aj počítačovým kútikom so 6 PC.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2013 13:17:00