PROJEKTY  >>  Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie - didaktické pomôcky a školiace potreby

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, Handlová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zakázky:

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – Didaktické pomôcky“ 

a

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – Školiace potreby“.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.05.2019 13:20:59

Verejné obstarávanie - IKT

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, Handlová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zakázky:

„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová – IKT“

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.05.2019 13:39:52

Verejné obstarávanie - exkurzie

Kliknutím zobrazíte prílohy

Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová, uzavrela podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvu so SAD Prievidza, a.s. o poskytnutí služby - dopravu pre žiakov školy na exkurzie v rámci projektu s kódom ITMS2014+ 312011S559, čerpaného z OP Ľudské zdroje.

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.05.2019 12:48:51

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Školská je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako „ZVO") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

Základná škola Školská sa riadi „Smernicou pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou", ktorú vypracovalo Mesto Handlová. Účelom tohto predpisu je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  • Názov: Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová
  • V zastúpení: Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
  • IČO:  31 201 768
  • Kontaktné miesto: Základná škola, Školská 526/53, 972 51 Handlová
  • Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
  • Telefón: 046/5475397
  • E-mailová adresa: zsskolha@gmail.com
Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.05.2019 12:15:00