Naše aktivity

Prešli rôčky, prešli dníčky, už chodíme do školičky...

Prešli rôčky, prešli dníčky, už chodíme do školičky...

Naši najmladší žiaci – prváci už spoznávajú písmenká, čítajú slabiky, tvoria vety, počítajú, orientujú sa v priestoroch školy a školských pravidlách...

Do žiackych knižiek a šlabikárov im prilietajú prvé včielky – pochvaly za získané vedomosti a snahu.

V triednych kolektívoch si našli nových kamarátov, s ktorými zažívajú zábavné školské dobrodružstvá...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.10.2020 21:17:48

Každý deň len telom hýbať a športu sa nevyhýbať

ilustracny obrazok

V týždni od 23. od 30. septembra 2020 sme sa znovu stali súčasťou Európskeho týždňa športu. Koordinátorom už 6. ročníka bolo Národné šporotvé centrum. Naplnili sme hlavný cieľ - motivovať deti k pohybovým aktivitám a viesť ich aj k zdravému životnému štýlu.

Motto týždňa: Šport je čarovný, pretože je všade okolo nás. Že nie? Poďme ho spoločne objavovať!

Deti majú k pohybu veľmi blízko, a preto sme  im v školskom klube detí pripravili pestré športové aktivity. Okrem loptových hier a naháňačiek to boli aj štafetové súťaže a hod na cieľ, ktoré boli zamerané hlavne na presnosť a silu motorického prejavu. Záver podujatia tvoril štafetový srdiečkový beh. Čo bolo odmenou? Pre každého malé usmiate srdiečko, symbol zdravia.

Deti športové aktivity zaujali a do súťaží sa zapájali s radosťou.

                                                           Vychovávateľky ŠKD

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 30.09.2020 21:55:50

Talentovaná speváčka, gymnastka, recitátorka...

To je Adelka Gazdíková, žiačka 8. ročníka našej základnej školy. Spieva už od svojich troch rokov. Spev študuje v ZUŠ v Handlovej. Prešla speváckym zborom Lienka, Barborky, Súborček. A ako mladý spevácky talent sa postupne zúčastnila mnohých celoslovenských súťaží v klasickom i populárnom speve.

Aká výzva ju čaká?

Adelka má možnosť reprezentovať Slovensko v prestížnej svetovej speváckej súťaži. Bola vybratá do finále Euro Pop Contest Berliner Pearl 2020 (jedna z piatich najväčších svetových súťaží v kategórii detí a mládeže do 24 rokov). Súťaž sa uskutoční v Berlíne v dňoch 26.-30.11.2020.

Podporme Adelku v jej motivácii venovať sa spevu, ktorým môže v budúcnosti obohatiť náš kultúrny život. K jej štartu je potrebné získať finančné prostriedky v celkovej výške aspoň 840 €. V prípade podpory kontaktujte zákonného zástupcu Mgr. Jarmilu Gazdíkovú – t.č. 0918538801.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 23.09.2020 19:15:24

Oznam pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia!

Základné odporúčania pre školy, aktualizované k 16.09.2020

  • umožňujú vstup cudzím osobám do priestorov školy len výnimočne s potvrdením riaditeľa školy (príloha – spinka) a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha – spinka).

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie prevádzkových podmienok školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.09.2020 13:19:21

POZVÁNKA NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  23.09.2020 o 16,00 h

Obsah:

-          Voľba zástupcov z radov rodičov do Rady školy

-          Správa riaditeľky školy v šk. rozhlase

-          Informačné správy triednych učiteľov

Vstup do budovy školy bude zabezpečený od 15,30 h.

Nakoľko škola zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vstup do budovy bude umožnený len jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa po vyplnení čestného prehlásenia o bezinfekčnosti. Všade vo vnútorných priestoroch školy je potrebné nosiť rúško, udržiavať odstup a dezinfikovať ruky. Do budovy nesmie vstúpiť nikto s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19.

 

Milí rodičia!

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Preto Vás žiadame, aby ste si upravili pracovné aj osobné povinnosti a mohli ste sa Plenárneho RZ zúčastniť.

Pokyny k voľbám:

  1. V triede si prevezme zákonný zástupca hlasovací lístok.
  2. Pri voľbe rodiča na kandidátnej listine zakrúžkuje najviac 4 kandidátov.
  3. Hlasovací lístok odovzdá.

Za porozumenie Vám  vopred ďakujeme!

 

Stretnutie Rodičovskej rady (1  zástupca každého triedneho kolektívu) prebehne o 15,30 h v prírodovednej učebni – budova A.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.09.2020 12:59:48

Ako si chránime život a zdravie?

Aj téma Ochrana života a zdravia je súčasťou školského vyučovania. Teoretická príprava  obsahuje civilnú ochranu, zdravotnú prípravu a mnoho nových informácií z poznávania našej vlasti a prírody. Praktická časť je zameraná na pohyb a pobyt v prírode – orientáciu v teréne, spoznávanie historických objektov v obci, zásady bezpečného správania sa v prírode... 

Všetci žiaci našej školy si overili teoretické poznatky pri praktickej turistickej vychádzke do okolia našej krásnej Handlovej. Spojili sme príjemné s užitočným a pobyt v prírode bol veselým spestrením školských dní v kruhu našej školskej rodiny...

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.09.2020 21:48:33

Deň gramotnosti 2020

Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Boj proti neznalosti čítania a písania sa presadil ako jedna z hlavných úloh UNESCO.

Na 1. stupni základnej školy sme v daný deň zrealizovali aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej, prírodovednej, informačnej aj počítačovej gramotnosti. U detí sme rozvíjali zručnosti ako čítanie, počítanie, výber a spracovanie informácií, schopnosť komunikácie s počítačom, prezentácia informácií, vzájomná komunikácia...

Aj napriek celospoločenskému pokroku pretrvávajú problémy v oblasti gramotnosti, rýchlo sa vyvíjajú a menia sa aj požiadavky na zručnosti dôležité pre život. Podporujeme rozvoj gramotnosti našich detí, aby zlepšili svoj život a pokročili viac k vzdelaniu.

 

1.A

Čitateľská gramotnosť

Básničky z chladničky – Odvážny tvaroh (Mgr. Jana Bezegová)

- čítanie s porozumením, dramatizácia, diskusia o zdravej výžive, slušnom i neslušnom správaní

- praktická činnosť: výroba zdravej maškrty – tvarohová pochúťka s medom a s piškótami

- medzipredmetové vzťahy – matematika (počet piškót v miske), prvouka (úžitok včely, tvorba medu)

1.B

Čitateľská gramotnosť

Tri citróny (Pavol Dobšinský)

- čítanie rozprávky, rozhovor o prečítanom texte, dramatizácia, ilustrácia

1.C

Čitateľská gramotnosť

Rozprávka o repe

- tvorenie viet, dramatizácia

2.A

Čitateľská gramotnosť

Rozprávka o malej princeznej

- čítanie príbehu s porozumením, práca s pracovným listom, dramatizácia rozprávky, poukázanie na zdravý životný štýl prostredníctvom zážitkov hlavnej postavy príbehu

2.B

Čitateľská gramotnosť

Rodina Knižkových – rodina, ktorá má rada knihy, majú ich doma veľmi veľa a všade, iba v špajzi nie...

- práca v skupinách, rozhovor o prečítanom texte, tvorba myšlienkovej mapy, tvorba záložky do knihy

3.A

Čitateľská gramotnosť

Príbehy o jeseni

- práca s časopismi, vyhľadávanie textov o jeseni, zdokonaľovanie techniky čítania, prednes, tvorba ilustrácie, hádanky

3.B

Finančná gramotnosť

Eurobankovky

- manipulácia s maketami peňazí, používanie rôznych metód platenia v praktickom živote

3.C

Čitateľská gramotnosť

Strakáč a Tíoni

- čítanie s porozumením, vysvetlenie slova handicap, diskusia, kvíz, prevencia proti šikane na školách

4.A

Finančná gramotnosť

Osobné financie, finančný plán

- vypracovanie jednoduchého finančného plánu, orientácia v zabezpečovaní životných potrieb rodiny

- metódy: brainstorming, hranie rolí, skupinová práca, beseda, modelové situácie – prepojenie s realitou

4.B

Matematická gramotnosť

Čítame z grafov

- orientácia v rôznych typoch grafov, prepojenie s čitateľskou gramotnosťou (práca s textom, kľúčové slová)

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.09.2020 17:09:55

Otvorenie školského roka 2020/2021

Prvý deň školského roka je vždy pre žiakov, ale aj pedagógov výnimočnou udalosťou. Tento kolobeh času začína žiakmi 1. ročníka a končí v deviatom ročníku.  Pre najmladších žiakov je to veľká zmena plná očakávaní, ale aj obáv z nepoznaného. Deviatakov čaká príprava na testovanie  a prijímacie skúšky na stredné školy.

Aj keď nový školský rok je naďalej ovplyvnený trvajúcou pandémiou, množstvom opatrení a odporúčaní, veríme, že vzájomnou toleranciou a zodpovedným správaním sa nám ho podarí úspešne zvládnuť.

V našej školskej rodine vítame okrem žiakov aj nových pedagógov: Ing. Máriu Orlovskú, Mgr. Ninu Pastierikovú, Mgr. Ivanu Pavolkovú, asistentku učiteľa Mgr. Martu Drozdovú. Novou vedúcou školskej jedálne sa stala p. Valéria Prokeinová. O areál školy sa nám bude starať pán školník Marián Šalgó.

Všetkým želáme školský rok plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, športových podujatí... Aby bol pestrý, veselý a plný nových objavov. Aby naša škola fungovala úspešne a mohli sme spoločne osláviť 12.02.2021 jej krásnych 60 rokov!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.09.2020 18:54:47