Zápis do 1.ročníka

Elektronická prihláška do 1. ročníka

ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

       zápis Vášho dieťaťa môžete uskutočniť aj pomocou elektronickej prihlášky. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, zobrazí sa Vám kód prihlášky (pre potrebu prípadnej úpravy) a príde potvrdzovací mail na Vašu mailovú adresu. Ak ste prihlášku vyplnili cez našu webstránku, nie je nutné posielať ju aj mailom. Elektronickú prihlášku nie je potrebné podpisovať. Ak nemáte možnosť prihlášku vyplniť, je možné tak urobiť aj v priestoroch školy v čase zápisu.

       Prosíme Vás, skontrolujte si, či ste vyplnili všetky údaje správne. Je potrebné používať interpunkciu, veľké a malé písmená. Údaje o dieťati musia byť rovnaké ako na rodnom liste dieťaťa. 

Zápis sa týka detí narodených od 01.09.2013 do 31.08.2014.

Výber voliteľného predmetu je záväzný.

Ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, vyplnené tlačivo rodič aj s prílohami doručí dodatočne, najneskôr do 2 týždňov od skončenia prerušenia školského vyučovania.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na link https://zsskolha.edupage.org/register/

Pridal Marián Holica o 19.04.2020 22:01:02

Zápis do 1.ročníka

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia! Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

 • pondelok        20.4.2020 od   9,00 do 13,00 h
 • utorok            21.4.2020 od   9,00 do 13,00 h
 • streda            22.4.2020 od 13,00 do 17,00 h
 • štvrtok           23.4.2020 od 13,00 do 17,00 h

 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky  a v závislosti od priestorových možností  školy, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností:

 

1. z domu  elektronickou formou - prihláška bude zverejnená v čase zápisu na stránke školy

 

2. z domu – vyplnenú prihlášku zaslať poštou najneskôr do 23.apríla 2020

 

3. osobne  jedným zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa - priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Z dôvodu dodržania hygienických nariadení vstup do budovy školy bude umožnený len s ochrannými prvkami (rúško, rukavice, vlastné pero) a musí sa dodržiavať dvojmetrový rozostup.

Odporúčame pre urýchlenie zápisu podľa možností prísť už s vyplnenými tlačivami (dotazník a žiadosť o prijatie do školy, nájdete aj na stránke školy)

 

 • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.

Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a prípadné otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu.

 

 

Pridal Marián Holica o 04.04.2020 20:40:13

Zápis do 1.ročníka sa odkladá

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa v plánovanom termíne 1. 4. 2020 neuskutoční. Ako uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej webstránke, zápisy by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom dátume zápisu budeme včas informovať.

Pridal Marián Holica o 28.03.2020 12:16:31

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 30.03.2019 21:53:44

Stretnutie rodičov budúcich prvákov

ilustracny obrazok

Milí  rodičia,

ďakujeme Vám, že ste si zvolili pre vzdelávanie Vášho dieťaťa práve našu školu. Vaša dôvera je pre nás záväzkom a zároveň výzvou neustále sa zlepšovať a napredovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Veríme, že cesta, na ktorú sme spoločne nastúpili, nás dovedie do cieľa a odmenou nám bude Vaša spokojnosť.

 

Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2018 o 16:00 hod. v ZŠ Školská. Na rodičovskom združení Vám budú poskytnuté všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do školy a odovzdané rozhodnutia o prijatí. Prosíme Vás, aby ste priniesli 10,-€ na zakúpenie potrebných pomôcok.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Ľudmila Pogádlová a kolektív učiteľov.

Pridal Marián Holica o 11.06.2018 11:03:40

Zápis do 1.ročníka

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 22.03.2018 21:31:09

Stretnutie rodičov budúcich prvákov

 Milí  rodičia,

ďakujeme Vám, že ste si zvolili pre vzdelávanie Vášho dieťaťa práve našu školu. Vaša dôvera je pre nás záväzkom a zároveň výzvou neustále sa zlepšovať a napredovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Veríme, že cesta, na ktorú sme spoločne nastúpili, nás dovedie do cieľa a odmenou nám bude Vaša spokojnosť.

 

Zároveň Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 5.júna 2017 o 16:00 hod. v ZŠ Školská. Na rodičovskom združení Vám budú poskytnuté všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do školy a odovzdané rozhodnutia o prijatí. Prosíme Vás, aby ste priniesli 10,-€ na zakúpenie potrebných pomôcok.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Ľudmila Pogádlová a kolektív učiteľov.

Pridal Marián Holica o 25.05.2017 10:03:52

Čo naša škola ponúka

 • zdravú desiatu a chutné obedy pre žiakov školy
 • od 1.ročníka – nový Školský vzdelávací program
 • posilnenie anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka
 • od 1. ročníka – vyučovanie cudzieho jazyka zábavnou formou podľa požiadaviek rodičov
 • od 1. ročníka – pohybová príprava v záujmových krúžkoch
 • od 2. ročníka -rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • od  5.ročníka – športové triedy so zameraním na futbal resp. telesná výchova so zameraním na aerobik
 • v 5.ročníku pracovné zošity na anglický jazyk zdarma
 • výučba v novej učebni prírodovedných predmetov vybavenú tabletami a interaktívnou tabuľou
 • pohybové aktivity v telocvični na aerobik a v posilňovni
 • vzdelávacie aktivity v učebni v prírode
 • práca s počítačom v počítačovej učebni vybavenej kvalitnou technikou s pripojením na internet
 • relaxačná miestnosť s možnosťou premietania na Wall Paint
 • rozmanitá zaujímavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka
 • bohatá záujmová činnosť, školy v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • interaktívna technika v každej triede 1.stupňa

Ak chceš kvalitné vzdelanie a máš rád pohyb, šport a zábavu sme tu práve pre teba!!!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:27:48

Odklad školskej dochádzky

Kliknutím zobrazíte prílohy
 • Rodič alebo zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok.
 • Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.
 • Svoje rozhodnutie rodič oznámi pri zápise do školy a písomne požiada riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
 • Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, či riaditeľky materskej školy.
 • Riaditeľ školy musí vydať písomné rozhodnutie k žiadosti.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44

Školská zrelosť

Školská zrelosť, inak povedané pripravenosť na školu, znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Je to jav komplexný. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.

 

Znaky školskej zrelosti

 • Fyzická vyspelosť  a  zdravotný stav – posudzuje pediater
 • Vek dieťaťa – deti, ktoré k 31.augustu dosiahnu 6 rokov
 • Psychická zrelosť
 • Vnímanie
 • Grafomotorika
 • Rozumové poznávanie
 • Vývin reči
 • Pracovná vyspelosť
 • Pozornosť
 • Emocionálna a  sociálna zrelosť

 Vnímanie

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
 • pozná farby a vie ich pomenovať
 • pozná tvary a vie ich pomenovať
 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary
 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

 

Grafomotorika

 • kresba už vernejšie odráža skutočnosť
 • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • úchop ceruzky je správny
 • pri kreslení preferuje jednu ruku
 • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

 

Rozumové poznávanie

 • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely
 • vedia svoje meno a priezvisko, adresu
 • ovládajú detské riekanky a piesne
 • úroveň matematických predstáv - rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť"
 • vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

Vývin reči

 • školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky
 • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy)
 • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

 

Pracovná vyspelosť

 • dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • má primerané psychomotorické tempo
 • vie sa samostatne obliecť a obuť
 • vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

 

Pozornosť

dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15 - 20 minút

 

Emocionálna a sociálna zrelosť

 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé
 • nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

 

Kedy je dieťa pre školu nezrelé?

Všeobecne príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave
 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií
 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

 • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,
 • nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku,
 • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,
 • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,
 • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.
Pridal Marián Holica o 15.01.2014 11:51:03