Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2021/2022

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

Zápis sa tento rok uskutoční  tromi formami a to:

   a)   v stredu 14. apríla 2021 od 8:00 do 17: 00 v priestoroch školy. Na zápis prichádza zákonný zástupca sám bez dieťaťa. 

   b)   Základné školy využívajú ako prihlášku elektronický formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy od 14.4. 2021 do 21.4.2021

   c)    Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 21.4.2021 .Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Zákonný zástupca si môže vybrať jednu z foriem zápisu. Pokiaľ sa rozhodne vykonať zápis v priestoroch školy musí sa preukázať antigénovým testom nie starším ako 7 dní, prípadne dokladom o výnimke.

Pridal Marián Holica o 12.03.2021 09:48:53

Čo naša škola ponúka

 • zdravú desiatu a chutné obedy pre žiakov školy
 • od 1.ročníka – nový Školský vzdelávací program
 • posilnenie anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka
 • od 1. ročníka – vyučovanie cudzieho jazyka zábavnou formou podľa požiadaviek rodičov
 • od 1. ročníka – pohybová príprava v záujmových krúžkoch
 • od 2. ročníka -rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • od  5.ročníka – športové triedy so zameraním na futbal resp. telesná výchova so zameraním na aerobik
 • v 5.ročníku pracovné zošity na anglický jazyk zdarma
 • výučba v novej učebni prírodovedných predmetov vybavenú tabletami a interaktívnou tabuľou
 • pohybové aktivity v telocvični na aerobik a v posilňovni
 • vzdelávacie aktivity v učebni v prírode
 • práca s počítačom v počítačovej učebni vybavenej kvalitnou technikou s pripojením na internet
 • relaxačná miestnosť s možnosťou premietania na Wall Paint
 • rozmanitá zaujímavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka
 • bohatá záujmová činnosť, školy v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • interaktívna technika v každej triede 1.stupňa

Ak chceš kvalitné vzdelanie a máš rád pohyb, šport a zábavu sme tu práve pre teba!!!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:27:48

Odklad školskej dochádzky

V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve.

 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

-              odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

-              dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31.12.2020, v rámci zápisu detí na plnenie PŠD od školského roku 2021/2022 už nesmú rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Riaditelia MŠ už po 01.01.2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na PŠD môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas zákonného zástupcu).

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44

Školská zrelosť

Školská zrelosť, inak povedané pripravenosť na školu, znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Je to jav komplexný. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.

 

Znaky školskej zrelosti

 • Fyzická vyspelosť  a  zdravotný stav – posudzuje pediater
 • Vek dieťaťa – deti, ktoré k 31.augustu dosiahnu 6 rokov
 • Psychická zrelosť
 • Vnímanie
 • Grafomotorika
 • Rozumové poznávanie
 • Vývin reči
 • Pracovná vyspelosť
 • Pozornosť
 • Emocionálna a  sociálna zrelosť

 Vnímanie

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
 • pozná farby a vie ich pomenovať
 • pozná tvary a vie ich pomenovať
 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary
 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

 

Grafomotorika

 • kresba už vernejšie odráža skutočnosť
 • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu
 • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • úchop ceruzky je správny
 • pri kreslení preferuje jednu ruku
 • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

 

Rozumové poznávanie

 • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely
 • vedia svoje meno a priezvisko, adresu
 • ovládajú detské riekanky a piesne
 • úroveň matematických predstáv - rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť"
 • vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

Vývin reči

 • školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky
 • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy)
 • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

 

Pracovná vyspelosť

 • dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • má primerané psychomotorické tempo
 • vie sa samostatne obliecť a obuť
 • vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

 

Pozornosť

dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15 - 20 minút

 

Emocionálna a sociálna zrelosť

 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé
 • nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

 

Kedy je dieťa pre školu nezrelé?

Všeobecne príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave
 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií
 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

 • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,
 • nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku,
 • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,
 • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,
 • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.
Pridal Marián Holica o 15.01.2014 11:51:03