PROJEKTY  >>  Projekt z EŠF

Projekt z EŠF

Zmluva o poskytnutí NFP OPĽZ/13/2019

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 10:38:59

Pedagogické kluby

Začiatok aktivity: 3/2019

Ukončenie aktivity: 2/2021

Celková dĺžka realizácie aktivity: 24 mesiacov

 

Zdôvodnenie podaktivity: Akýkoľvek projekt, pri ktorom sa vyžaduje jeho udržateľnosť, si vyžaduje zohratý a kooperujúci pracovný kolektív, ktorý má snahu sa ďalej vzdelávať. Škola je miesto, ktoré pripravuje mladých ľudí na vstup do života, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo mení a nastupujúca generácia by mala byť pripravená flexibilne na tieto zmeny reagovať, to znamená pracovať s informáciami, porozumieť kľúčovým pojmom, zvládnuť konkrétne postupy a uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v reálnych situáciách. Uvedené kompetencie majú žiakov naučiť pedagógovia. Preto je nevyhnutné, aby sa nielen ďalej vzdelávali, ale aj sami pružne reagovali na meniacu sa situáciu v spoločnosti a školstve. Môže k tomu dopomôcť činnosť v pedagogických kluboch, v ktorých si učitelia budú mať možnosť rozširovať svoje profesionálne obzory , venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch s cieľom navzájom sa inšpirovať a skvalitňovať tak edukačný proces.

 

Ciele podaktivity:

 • rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov
 • umožniť pedagógom získavať nové vedomosti a zručnosti s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov
 • realizovať výmenu skúseností pedagógov školy z vlastnej vyučovacej činnosti
 • vykonať prieskumno-analytickú a tvorivú aktivitu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania
 • stotožniť osvedčené pedagogické skúsenosti
 • uskutočniť výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov  a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
 • realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov
 • podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu
Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:45:15

Klub prírodovednej gramotnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Zameranie pedagogického klubu:

Hlavným účelom prírodovedného klubu je vybudovať spoločnú spoluprácu pedagogických zamestnancov prírodovedných predmetov, realizovať výmenu skúseností medzi mladými a skúsenejšími pedagogickými zamestnancami a zlepšiť komunikáciu a vzájomnú kooperáciu učiteľov rôznych aprobačných predmetov.

 

Prírodovedný klub sa bude stretávať dvakrát mesačne. Dĺžka stretnutia klubu bude 3 hodiny. Na základe spoločného rozhodnutia členov klubu sme vybrali variant činnosti s písomným výstupom. Z každého zasadnutia klubu bude vyhotovená správa o činnosti klubu.

 

Našou snahou je zmodernizovať vyučovací proces, umožniť našim žiakom osvojiť si vedomosti aplikáciou rôznych učebných štýlov za využitia moderných didaktických pomôcok. Vzhľadom k tomu, že výsledky medzinárodných meraní PISA sú v poslednom období štatisticky významne pod priemerom iných krajín, rozhodli sme sa venovať prírodovednej gramotnosti zvýšenú pozornosť v tomto projekte. Pretože prírodovedná gramotnosť je podmienená úrovňou čitateľskej gramotnosti, je potrebné rozvíjať aj spôsobilosti práce s textom. Následkom dnešnej modernej doby žiaci menej čítajú, vo voľnom čase siahajú po tabletoch a mobiloch. Mali by sme ich viesť k tomu, aby v rôznych životných situáciách konali tak, aby neohrozovali seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdraví a majetku, vedeli predvídať poruchy a prírodné katastrofy. Človek je súčasťou prírody a mal by sa tak správať. Ak chceme žiakom zatraktívniť prírodovedné predmety vo vyučovaní, musí škola poskytovať priestor na kladenie otázok a hľadanie odpovedí a bádateľsky orientovať vyučovanie prírodovedných predmetov, kde sa žiaci stávajú aktívnymi spoluautormi vedeckých poučiek a skúmaných situácií. Tento spôsob vyučovacieho procesu by mal viesť k zlepšeniu myslenia žiakov, rozvoju tvorivosti, kritického myslenia, tímového riešenia problémov. Keď majú žiaci priamo cez laboratórne experimenty s neznámym výsledkom sami objaviť a nájsť riešenia prírodovedného predmetu. Vtedy spájajú poznatky a vedomosti z rôznych oblastí. Nie je to len chémia, biológia, fyzika. Potrebujeme vytvárať  podmienky na to, aby žiaci mohli prírodovedné témy prehodnocovať, triediť a diskutovať o nich. Dôležité je poznanie príčinných súvislostí, vytváranie kontextov a hodnotových rámcov.

Prírodovedná gramotnosť je klasifikovaná ako schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali.

Prírodovedný klub bude pracovať, diskutovať a vymieňať si skúsenosti v zložení deviatich pedagogických zamestnancov, ktorí majú aprobačný predmet so zameraním na prírodné vedy. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:56:06

Klub matematickej gramotnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Zameranie pedagogického klubu:

Matematická gramotnosť predstavuje schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v rôznych súvislostiach. Na základe štúdie PISA a matematickej štúdie TIMSS sa slovenskí žiaci v matematickej gramotnosti nachádzajú pod priemerom, dosahujú horšie výsledky než žiaci v krajinách EÚ.

 

Naším pedagogickým cieľom je naučiť žiakov nielen získavať vedomosti, ale ich aj použiť v reálnom svete a vedieť ich efektívne využiť pre svoju vlastnú potrebu. Chceme žiakov naučiť myslieť a používať svoje matematické poznatky pri riešení problémov bežného života. Ak žiaci nemajú skúsenosti s aplikáciou vedomostí z matematiky, nevyužívajú potenciál matematiky pri riešení problémov, s ktorými sa stretnú.

 

Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov rôznych aprobačných predmetov. Zasadnutia klubu budú analyzovať inovatívne metódy a formy vzdelávania, metodické materiály na hodnotenie úrovne matematickej gramotnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:55:39

Klub čitateľskej gramotnosti

Kliknutím zobrazíte prílohy

Zameranie pedagogického klubu:

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považujeme za jednu z najpodstatnejších súčastí výchovno-vzdelávacieho procesu. Budeme sa orientovať najmä zlepšovanie výsledkov žiakov v čitateľskej gramotnosti. Prostriedkom bude aktívne uplatňovanie inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

 

Výstupy:

 • opis osvedčenej pedagogickej skúsenosti
 • vlastné metodické materiály
 • učebné texty
 • testy zamerané na čitateľskú gramotnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.04.2019 14:52:38

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Marián Holica o 18.03.2019 14:06:36