ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

15.01.2020 15:36:26

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 01.06.2020

Meniny má: Žaneta

Nástup do školy žiakov 1.-5. ročníka od 1.6.2020

Kliknutím zobrazíte prílohy

Ministerstvo umožnilo zriaďovateľom od 01.06.2020 otvorenie základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa (mesto Handlová) bude prevádzka našej školy zabezpečená v čase od 7,30 h do 15,00 h.

Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude prebiehať v skupine najviac 20 žiakov za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy sa vyžaduje od zákonného zástupcu odovzdanie písomného vyhlásenia o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiadame Vás aj o písomné vyjadrenie k príchodu a odchodu žiakov zo školy. Obidve tlačivá odovzdá zákonný zástupca v 1. deň nástupu dieťaťa do školy pedagogickému zamestnancovi pri vstupe do budovy, kde bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia).

Z dôvodu dobrovoľnej účasti žiakov na vyučovaní škola mení organizáciu vyučovania, upravuje rozvrh a časové členenie vyučovacieho dňa. Do konca šk. roku 2019/2020 nebude realizované písomné ani ústne skúšanie žiakov.

Pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečia vzdelávacie a výchovné aktivity žiakov 1. až 5. ročníka, čím sa pozastavuje dištančné vzdelávanie žiakov zúčastnených školského vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie pokračuje pre žiakov 6. - 9. ročníka a pre žiakov 1. až 5. ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole.

 

Dokumenty, ktoré je potrebné pri prvom nástupe dieťaťa do školy 1.6.2020 odovzdať nájdete ako prílohu (spinka) tohto článku v pravom hornom rohu. V prípade, že nemáte možnosť si ich vytlačiť a vyplniť doma, budete tak môcť spraviť priamo pri nástupe dieťaťa do školy.

Tešíme sa na stretnutie.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.05.2020 18:24:54

Voľné pracovné miesto - nepedagóg

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 17.8.2020:

-        školníka

-        vedúcu školskej jedálne 

 

Požiadavky na školníka - stredné odborné vzdelanie

 

Náplň (druh) práce

Zručnosť v odbore voda, remeselná údržba majetku školy, školských priestorov, drobné zámočnícke práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu, starostlivosť o kríky a pod.

 

Požiadavky na vedúcu školskej jedálne

-        úplné stredné vzdelanie s maturitou

-        zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz)

-        odborná spôsobilosť

 

Náplň (druh) práce

Znalosť príslušnej legislatívy, ovládanie technologického postupu prípravy jedál a vedenie agendy stravovania, ovládanie nutričných a kalorických hodnôt, alergény, normovanie, HACCP, práca s programom pre školskú jedáleň

 

Platové podmienky - pre nepedagogických zamestnancov sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa odpracovaných rokov

 

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 22.6.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.05.2020 22:19:43

Voľné pracovné miesto - pedagóg

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020:

-  učiteľa prvého stupňa základnej školy

-  učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou slovenský jazyk 

-  vychovávateľku pre ŠKD

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady - pre pedagogických zamestnancov - v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

 

Platové podmienky - pre pedagogických zamestnancov  v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 22.6.2020. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.05.2020 22:10:54

Ako spoločne zvládame prerušenie vyučovania

 1.  Vybavenie pre učiteľov na online vzdelávanie

 Pri vyučovaní z domu využívame notebooky zakúpené z finančných prostriedkov projektu

zameraného na Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová.

Poďakovanie p. riaditeľke Ľ. Pogádlovej, p. zástupkyni P. Kulichovej a všetkým pedagógom zapojeným do projektu!

     2. Rozvoj digitálnych zručností učiteľov v škole

Sledujeme webináre, využívame základné nástroje v online, vymieňame si skúsenosti s kolegami.

Poďakovanie všetkým pedagógom školy!

     3. Zorganizovanie porád online

Zistili sme, že spoločná koordinácia školy, komunikácia v tíme, jasné pravidlá a priority sú dôležité pre zvládnutie ďalšieho obsahu vzdelávania.

Poďakovanie vedeniu školy!

     4. Nové kritériá hodnotenia

Rešpektujeme individuálny rozvoj žiakov počas domáceho vzdelávania, zodpovednosť, praktické využitie do života. Stanovili sme inovované kritériá hodnotenia. Píšeme denníky, posielame odkazy a fotografie, nahrávame videá...

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     5. Učiteľ ako poradca a psychológ

Neustále komunikujeme nie len s deťmi, ale aj s rodičmi našich žiakov. Znižujeme napätie a hľadáme spoločné optimálne riešenia. Snažíme sa skontaktovať s každým žiakom a rodičom.

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     6.  „Na každom dieťati záleží“

Spolupráca školy s Teach For Slovakia priniesla našim žiakom odrezaným od online vzdelávania technickú podporu v podobe notebookov.

Poďakovanie našej kolegyni Lívii Svetlošákovej z Teach For Slovakia!

     7.  Neobmedzené internetové pripojenie

Naši žiaci využívajú na viacerých verejných priestranstvách v meste neobmedzený prístup k internetovému pripojeniu.

Poďakovanie Mestu Handlová!

 

ĎAKUJEME, že  spoločnými silami túto situáciu zvládame!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 25.05.2020 20:50:20

Elektronická prihláška do školy

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

       ak Vás zaujala výchovno-vzdelávacia činnosť a modernizácia našej školy, sledujete úspechy našich žiakov a zvažujete prestup Vášho dieťaťa, využite možnosť elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na link https://zsskolha.edupage.org/register/

       

      Podporte Vaše dieťa v športovom rozvoji a aktivite pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Prihláste ho od piateho ročníka do triedy s rozšíteným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prihlášku na hodiny športovej prípravy nájdete v prílohe (spinka v pravom hornom rohu :) ). Vyplnenú prihlášku zašlite na zsskolha@gmail.com, alebo poštou, osobne. 

      V súčastnej situácii nepožadujeme potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív ZŠ Školská, Handlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 28.04.2020 14:10:40

2% podielu z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

 • Občianskeho združenia Mestský futbalový klub Baník Handlová, Údernícka 346/48, Handlová, 972 51

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019.

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2020 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2020.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 22. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania
 2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Marián Holica o 28.01.2020 11:25:38

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

 1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
 2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

 • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

 • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

 • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

 • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36