ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Veľkonočné tvorenie

26.03.2018 16:42:39

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 21.05.2022

Meniny má: Zina

Rozhýbme sa ...

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 20.05.2022 17:09:43

Medzinárodný deň múzeí 2022

ilustracny obrazok

Medzinárodný deň múzeí 2022 si tretiaci uctili s jednodňovým omeškaním.

V Banskom múzeu  absolvovali prehliadku uhoľnej expozicie, oboznámili sa s históriou ťažby uhlia v našom meste, s namáhavou prácou baníkov, vyskúšali si vedomostný kvíz...

Múzeá nám prinášajú pohľad do minulosti, nové poznatky, ale aj zážitky a skúsenosti.

Stále sa máme čo učiť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.05.2022 17:08:47

Vzdelanie sú základy

ilustracny obrazok

Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame budúcnosť našich detí.

Víťazi predmetových a postupových súťaží regiónu Prievidza sa 17. mája 2022 zúčastnili slávnostného oceňovania. Sála Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi sa zaplnila tými najúspešnejšími žiakmi.

K našim najlepším patria: 

Benjamín Daniš          2.miesto         OK Matematickej olympiády, kat. Z5

Karolína Kulichová     1.miesto         OK Geografickej olympiády, kat. G

Adam Lenk                 2.miesto         OK Biologickej olympiády, kat. D – TP

Lucia Jonasová           2.miesto         OK Pytagoriáda, kat. P5

Maroš Širáň                2.miesto         OK Pytagoriáda, kat. P6

Lukáš Jonas                2.miesto         OK Pytagoriáda, kat. P7

Emily Gregor              2.miesto         OK Šaliansky Maťko, 1.kat.

Nina Kelleriková         2.miesto         OK Šaliansky Maťko, 1.kat.

Natália Kormúthová  2.miesto         OK Šaliansky Maťko, 1.kat.

Martin Fifilina            3.miesto         OK Hviezdoslavov Kubín, 1.kat., poézia

Nina Važanová           2.miesto         OK Hviezdoslavov Kubín, 1.kat., próza

Dorian Kasan              2.miesto         OK Hviezdoslavov Kubín, 2.kat., poézia

Adela Gazdíková        3.miesto         OK Hviezdoslavov Kubín, 1.kat., poézia

 

BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.05.2022 17:27:48

Výchovný koncert v ZUŠ-ke

ilustracny obrazok

Umenie lieči.

Prináša radosť, uvoľnenie, emocionálny zážitok.

Krása hudby v spojení s umeleckým slovom ukázala našim najmladším žiakom svoju silu a veľkoleposť.

Ďakujeme za pozvanie!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.05.2022 17:19:12

Výtvarný krúžok

ilustracny obrazok

Maľovaním vyjadrujeme svoje myšlienky, prejavujeme pocity.

Maľovaním dávame krídla našej predstavivosti.

Maľovaním relaxujeme, zabúdame na každodenné starosti.

Výtvarný krúžok pod vedením p. Moniky Nagyovej prináša druháčikom aktívny oddych a šťastie.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.05.2022 17:15:54

Škola v prírode Sebechleby

ilustracny obrazok

Škola v prírode – Sebechleby

-        Potulky krásnou  prírodou

-        Turistika do vinárskej osady Stará Hora

-        Skákanie na trampolíne

-        Steľba z luku

-        Leňošenie v hamakách

-        Nočná hra „Ťažiari“

-        Módna prehliadka a detská diskotéka

Toto sú nezabudnuteľné zážitky našich štvrtákov, dni plné spokojnosti a radostných okamihov!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.05.2022 19:52:10

ĎAKUJEME

ilustracny obrazok

Všetkým jedno veľké úprimné ĎAKUJEME!

Pridal Marián Holica o 12.02.2022 09:45:23

Národný projekt POP II

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 07.02.2022 11:21:50

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36