Novinky

Šťastné a Veselé

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 17.12.2021 14:11:22

Vianočné prázdniny

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 17.12.2021 14:19:30

Dištančné vzdelávanie

ilustracny obrazok

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v našej škole rozhodol RÚVZ Prievidza o karanténnom uzavretí školy do 26.11.2021 (vrátane).

Do školy nastupujeme 29.11.2021 s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

Karanténne opatrenie sa týka len detí.

Prosíme rodičov, aby dohliadli na dôsledné dodržiavanie karantény, aby sme sa čím skôr mohli vrátiť naspäť do školy.

Zo stravy sú žiaci automaticky odhlásení. Pokyny k dištančnému vzdelávaniu Vám zašlú triedni učitelia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

Pridal Marián Holica o 18.11.2021 16:27:51

Plenárne rodičovské združenie

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2021 o 16,00 h v  triedach 1. – 9. ročníka našej ZŠ.

Rada rodičov sa stretne o 15,30 h v riaditeľni ZŠ Školská, Handlová.

 

Voľba zástupcov rodičov do rady školy

Nakoľko sa rade školy pri ZŠ Školská skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie a tvorí sa nová rada školy, potrebné je zvoliť zástupcov rodičov do rady školy.

Na základe odporúčaní triednych učiteľov vyjadrili súhlas s kandidatúrou niektorí rodičia našich žiakov. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť aj ktorýkoľvek z voličov. Z predložených kandidátov sa v tajnej voľbe budú voliť štyria zástupcovia rodičov.

Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Vopred Vám ďakujeme za zodpovednosť a účasť na voľbách do RŠ!

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Pridal Marián Holica o 07.09.2021 14:50:42

Informácie k začiatku vyučovania

02.09.2021      Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

                        v čase od 8,00 do 10,00 h; obed pre prihlásených žiakov od 10,30 do 13,30 h.

03.09.2021      Triednické práce

                        1. roč. – adaptácia 3 vyuč. hodiny

                        2. - 4.roč. – 4 vyuč. hodiny

                        5. - 9.roč. – 5 vyuč. hodín

06.09.2021      Teoretická príprava didaktických hier (1.st.)/účelového cvičenia (2.st.)

                        1. roč. – adaptácia 3 vyuč. hodiny

                        2. - 4.roč. – 4 vyuč. hodiny

                        5. - 9.roč. – 5 vyuč. hodín

07.09.2021      Praktická časť didaktických hier (1.st.)/účelového cvičenia (2.st.)

                       1. roč. – do 10,30 h

                       2. - 4.roč. – do 11,30 h

                       5. - 9.roč. – do 12,30 h

 

Od 08.09.2021 vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

 

Informácie pre stravníkov v ŠJ

Dňa 07.09.2021 je v oblasti ZŠ Školská nahlásená odstávka elektrickej energie.

Pre stravníkov bude zabezpečená alternatíva – suchý obed v hodnote bežnej stravnej jednotky. V prípade nezáujmu o obed je potrebné odhlásiť sa zo stravy najneskôr 6.9.2021 do 7,00 h na tel. čísle 046/5475934.

Pridal Marián Holica o 31.08.2021 15:37:05

Informácie k testovaniu žiakov na školách

Kliknutím zobrazíte prílohy

Kloktacie testy

Milí rodičia,

ďakujeme, že ste prihlásili vaše dieťa do projektu testovania žiakov na školách.

Vaše dieťa bolo prihlásené na testovanie na základe Vami udeleného súhlasu s testovaním a spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia a doručovania výsledkov realizovaných testov.

 • Testovanie kloktacími PCR testami prebehne v škole dňa 03.09.2021.
 • Tým, ktorí prejavili záujem o Testovanie kloktacími PCR testami  doma, bude vzorka na testovanie odovzdaná žiakom do vlastných rúk dňa 02.09.2021. Testovaciu vzorku je potrebné doručiť naspäť škole 03.09.2021.

Spracovanie výsledkov zabezpečuje spoločnosť UNIPHARMA.

Výsledok testovania Vám bude doručený najneskôr vo štvrtok 09.09.2021 na vašu e-mailovú adresu.

Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe.

 

Samotesty

Milí rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o distribúciu Ag samotestov.

Spoločne tak prispievame k udržaniu bezpečného prostredia v školách.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal samotesty v najbližších dňoch/týždňoch.

Keďže záujem zo strany rodičov bol 5-násobne vyšší oproti záujmu o testovanie počas minulého šk. roka, žiadame vás o trpezlivosť. Zároveň nás mrzí zníženie distribúcie na 5 kusov samotestov na žiaka.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja nás bude postupne kontaktovať a informovať o termíne výdaja ďalších zásob samotestov, akonáhle im budú dodatočné zásoby naskladnené.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 31.08.2021 15:33:42

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022

Prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia Covid-19

 

Vážení rodičia!

 • S ohľadom na rešpektovanie opatrení RÚVZ SR musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania aj počas pobytu v ŠKD.
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – dobrovoľné (v prípade prechodu okresu do oranžovej farby – povinné).
 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení po príchode žiaka do školy a zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti.
 • Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúma na podnet školy miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
Pridal Marián Holica o 31.08.2021 15:30:09

Milí žiaci!

Kliknutím zobrazíte prílohy

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2021/22, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 8,00 h v jednotlivých triedach ZŠ Školská v Handlovej. Vstup do budovy bude umožnený hlavným aj vedľajším vchodom 1. aj 2. stupňa ZŠ od 7,45 h.  Pri vstupe do budovy bude zabezpečený ranný filter.

Informácie o organizácii vyučovania v prvých školských dňoch dostanete od svojich triednych učiteľov.

 

V prílohe Vám posielame:

 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nepovinné).
 2. Oznam o výnimke z karantény (nepovinné).

Tlačivá môžete odovzdať buď cez Edupage alebo vo vytlačenej podobe triednemu učiteľovi.

 

Informácia pre žiakov 1. ročníka:

Pred vstupom do budovy budú prváci očakávaní svojimi triednymi pani učiteľkami. Spoznajú sa podľa triedneho symbolu, ktorý im bol doručený poštou.

Informácia pre žiakov 2. a 5. ročníka:

Nakoľko došlo k zmene v triednych kolektívoch, triedne pani učiteľky si žiakov počkajú pred vstupom do budovy 1.stupňa (2.A – Mgr. E. Petrášová, 2.B – Mgr. A. Lacková), 2.stupňa ZŠ (5.A – Mgr. L. Martincová, 5.B – Mgr. I. Pavolková).

 

Obed v školskej jedálni je zabezpečený pre všetkých prihlásených žiakov už  02.09.2021 od 10,30 h.

Zápis žiakov 1. – 4. ročníka do Školského klubu detí prebehne 02.09.2021 v čase od 7,00 h do 13,00 h.

ŠKD začína svoju činnosť  03.09.2021 od 6,00 h do 16,00 h.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Pridal Marián Holica o 30.08.2021 14:48:46

Letná škola

ilustracny obrazok

V týždni od 23. - 27. augusta si deti z našej školy užili "Letnú školu", kde si hravo zopakovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, geografie, vlastivedy a anglického jazyka. Okrem toho sa aj veľa športovalo a súťažilo. Navštívili sme aj kino, mestskú knižnicu a múzeum, kde si deti pozreli film, dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o slovenských hradoch a zámkoch, zostúpili do podzemia a vyrábali fosílie.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.08.2021 19:15:31

Oznam ŠJ

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vedenie ŠJ pri ZŠ Školská 526/53 v Handlovej oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prihlásenie žiakov na obedy v šk. roku 2021/2022, že do konca augusta 2021 je potrebné odovzdať vyplnenú Prihlášku na stravovanie, ak tak ešte neurobili.

 

Zároveň upozorňujeme rodičov na zmenu  zákona o dotáciách: dotácia sa od 01.08.2021 neposkytuje všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ.

Preto :

 • Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ formou štátnej  dotácie, aby odovzdali  úradné potvrdenia o vyššie uvedených skutočnostiach z ÚPSVaR do kancelárie ŠJ najneskôr  do 31.08.2021.
 • Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov, z ktorých si ani jeden neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti od dovŕšenia 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku)  žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov.
 • Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením (tlačivo v prílohe), ktoré odovzdá najneskôr do 31.08.2021   v kancelárii ŠJ   t.č. 046/5475934
 • Bez odovzdania uvedených dokladov nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v ŠJ.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.08.2021 09:16:19