Novinky

Letné prázdniny

ilustracny obrazok

Milí priatelia :)

 

Ďakujeme že ste s nami boli aj v školskom roku 2019/2020. Všetkým Vám prajeme pohodové prázdniny, krásne leto a v týchto dňoch hlavne pevné zdravie.

 

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

kolektív zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 30.06.2020 19:46:29

Informácie pre budúcich prvákov

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

 

           Vaše dieťa bude v školskom roku 2020/21 navštevovať prvý ročník v ZŠ Školská, Handlová. Veríme, že sa Vaše dieťa do školy teší a my sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.

            Rozhodnutia o prijatí budú pre vás pripravené na prebratie u zástupkyni školy od pondelka 29.6.2020 do piatku 3.6.2020 nasledovne:

PONDELOK, UTOROK, PIATOK – 9:00 – 12:00h

STREDA, ŠTVRTOK – 14:00 – 17:00h

            Pri preberaní rozhodnutí je dôležitý podpis oboch rodičov. Veríme, že si pracovné povinnosti upravíte tak, aby Vám niektorý termín vyhovoval. V prípade, že ste dieťa zapisovali pomocou elektronického formulára, je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz k overeniu údajov. Zároveň Vás chceme požiadať o vstupnú investíciu do triedneho fondu vo výške 15 €.

 

Dovoľujeme si Vám predložiť zoznam učebných potrieb a pomôcok, ktoré si určite dokážete pre svoje dieťa zaobstarať už vopred, aby ste v septembri nemali veľa výdavkov a starostí. Odporúčame všetky veci podpísať menom a priezviskom dieťaťa.

Zoznam potrieb:

peračník

-  dve ceruzky č. 2

-  farbičky (12 farieb)

výtvarná výchova

-  mastný pastel

-  plastelína

-  vodové farby – 12 farieb

-  plochý štetec

-  obrus na lavicu

-  zásterka

prezuvky s bielou podrážkou (pevná fixácia chodidla), vrecúško na prezuvky

hygienické vrecúško

-  uteráčik

-  tekuté mydlo (malé cestovné balenie)

-  hygienické vreckovky

-  toaletný papier

úbor na telesnú výchovu

-  cvičky – tenisky

-  tričko

- tepláková súprava

- ponožky

Ostatné školské pomôcky zabezpečí pre žiakov triedna pani učiteľka (zošity s pomocnou linajkou, bez pomocnej linajky, Moje prvé čiary – pracovné listy, informačný slovník pre rodičov, výkresy formátu A3, A4...) Zabezpečením pomôcok pre celú triedu na celý školský rok sa snažíme rodičom uľahčiť povinnosti vyplývajúce z prechodu dieťaťa do školského prostredia = vstupná investícia do triedneho fondu vo výške 15 €.

Vyučovanie v 1. školskom týždni je upravené vzhľadom na adaptáciu žiakov 1. ročníka na tri vyučovacie hodiny denne. Dieťa do školy prichádza aj odchádza v sprievode zákonného zástupcu (prípadne inej poverenej dospelej osoby). Odporúčame rodičom vopred si zabezpečiť pracovné povinnosti (pracovný čas) u svojho zamestnávateľa.

Záujem o stravu (obed, desiata) si zákonný zástupca potvrdí zápisným lístkom stravníka v prvý deň nástupu dieťaťa do školy u vedúcej Školskej jedálne.

Prihláškou do ŠKD (prevádzka od 6,00 h do 17,00 h) vyjadríte svoj záujem o popoludňajšiu činnosť dieťaťa. Čas denného nástupu aj odchodu dohodnete osobne s p. vychovávateľkou.

V posledný augustový týždeň očakávajte poštovú korešpondenciu na meno Vášho dieťaťa. Osobným listom sa Vaša nová p. učiteľka prihovorí dieťaťu a dozviete sa všetky potrebné informácie k organizácii prvého školského dňa, ktorým bude slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021.

Zaradenie dieťaťa do príslušnej triedy a meno Vašej novej pani učiteľky bude zverejnené na stránke školy www.zsskolha.sk najneskôr v posledný augustový týždeň.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 22.06.2020 16:06:59

Stravovanie v školskej jedálni

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia, aj v školskom roku 2020/2021 bude školské stravovanie s podporou dotácie zo štátu. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť Vaše dieťa u vedúcej školskej jedálne do 10.7.2020.

Kontakt: 046 5475 934

Prihlášku na stravovanie je nutné odovzdať priamo vedúcej školskej jedálne. Nájdete ju ako prílohu tohto oznamu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo u nej. Na základe odovzdanej prihlášky vám bude odovzdaný šek na uhradenie stravy.

Ďakujeme

Pridal Ľudmila Pogádlová o 19.06.2020 13:43:52

Vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka

Kliknutím zobrazíte prílohy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Školská 526/53 Handlová NEOBNOVUJE od 22.6. 2020 školské vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka.

Žiaci týchto ročníkov prídu do školy odovzdať učebnice podľa rozpisu:

6.A – utorok o 8,30h

6.B – utorok o 9,30h

7.A – streda o 8,30h

7.B – streda o 9, 30h

8.A – štvrtok o 8,30h

8.B – štvrtok o 9,30h

9.A – pondelok o 9,30h

 

Pri príchode do školy je žiak povinný predložiť VYHLÁSENIE podpísané zákonným zástupcom, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, musí mať rúško, papierové vreckovky a pri príchode si dezinfikovať ruky. Vyhlásenie je priložené ako príloha tohto článku (spinka v pravom hornom rohu tohto článku). Pre žiakov ktorí nemajú možnosť si ho vytlačiť je dostupné v papierovej podobe na sekretariáte školy.

So všetkými žiakmi sa radi uvidíme pri odovzdávaní vysvedčení dňa 30.6.2020 o 7,50h.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.06.2020 09:49:46

Nástup do školy žiakov 1.-5. ročníka od 1.6.2020

Kliknutím zobrazíte prílohy

Ministerstvo umožnilo zriaďovateľom od 01.06.2020 otvorenie základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa (mesto Handlová) bude prevádzka našej školy zabezpečená v čase od 7,30 h do 15,00 h.

Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude prebiehať v skupine najviac 20 žiakov za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy sa vyžaduje od zákonného zástupcu odovzdanie písomného vyhlásenia o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiadame Vás aj o písomné vyjadrenie k príchodu a odchodu žiakov zo školy. Obidve tlačivá odovzdá zákonný zástupca v 1. deň nástupu dieťaťa do školy pedagogickému zamestnancovi pri vstupe do budovy, kde bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia).

Z dôvodu dobrovoľnej účasti žiakov na vyučovaní škola mení organizáciu vyučovania, upravuje rozvrh a časové členenie vyučovacieho dňa. Do konca šk. roku 2019/2020 nebude realizované písomné ani ústne skúšanie žiakov.

Pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečia vzdelávacie a výchovné aktivity žiakov 1. až 5. ročníka, čím sa pozastavuje dištančné vzdelávanie žiakov zúčastnených školského vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie pokračuje pre žiakov 6. - 9. ročníka a pre žiakov 1. až 5. ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole.

 

Dokumenty, ktoré je potrebné pri prvom nástupe dieťaťa do školy 1.6.2020 odovzdať nájdete ako prílohu (spinka) tohto článku v pravom hornom rohu. V prípade, že nemáte možnosť si ich vytlačiť a vyplniť doma, budete tak môcť spraviť priamo pri nástupe dieťaťa do školy.

Tešíme sa na stretnutie.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.05.2020 18:24:54

Ako spoločne zvládame prerušenie vyučovania

  1.  Vybavenie pre učiteľov na online vzdelávanie

 Pri vyučovaní z domu využívame notebooky zakúpené z finančných prostriedkov projektu

zameraného na Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová.

Poďakovanie p. riaditeľke Ľ. Pogádlovej, p. zástupkyni P. Kulichovej a všetkým pedagógom zapojeným do projektu!

     2. Rozvoj digitálnych zručností učiteľov v škole

Sledujeme webináre, využívame základné nástroje v online, vymieňame si skúsenosti s kolegami.

Poďakovanie všetkým pedagógom školy!

     3. Zorganizovanie porád online

Zistili sme, že spoločná koordinácia školy, komunikácia v tíme, jasné pravidlá a priority sú dôležité pre zvládnutie ďalšieho obsahu vzdelávania.

Poďakovanie vedeniu školy!

     4. Nové kritériá hodnotenia

Rešpektujeme individuálny rozvoj žiakov počas domáceho vzdelávania, zodpovednosť, praktické využitie do života. Stanovili sme inovované kritériá hodnotenia. Píšeme denníky, posielame odkazy a fotografie, nahrávame videá...

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     5. Učiteľ ako poradca a psychológ

Neustále komunikujeme nie len s deťmi, ale aj s rodičmi našich žiakov. Znižujeme napätie a hľadáme spoločné optimálne riešenia. Snažíme sa skontaktovať s každým žiakom a rodičom.

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     6.  „Na každom dieťati záleží“

Spolupráca školy s Teach For Slovakia priniesla našim žiakom odrezaným od online vzdelávania technickú podporu v podobe notebookov.

Poďakovanie našej kolegyni Lívii Svetlošákovej z Teach For Slovakia!

     7.  Neobmedzené internetové pripojenie

Naši žiaci využívajú na viacerých verejných priestranstvách v meste neobmedzený prístup k internetovému pripojeniu.

Poďakovanie Mestu Handlová!

 

ĎAKUJEME, že  spoločnými silami túto situáciu zvládame!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.05.2020 20:50:20

Elektronická prihláška do školy

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

       ak Vás zaujala výchovno-vzdelávacia činnosť a modernizácia našej školy, sledujete úspechy našich žiakov a zvažujete prestup Vášho dieťaťa, využite možnosť elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na link https://zsskolha.edupage.org/register/

       

      Podporte Vaše dieťa v športovom rozvoji a aktivite pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Prihláste ho od piateho ročníka do triedy s rozšíteným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prihlášku na hodiny športovej prípravy nájdete v prílohe (spinka v pravom hornom rohu :) ). Vyplnenú prihlášku zašlite na zsskolha@gmail.com, alebo poštou, osobne. 

      V súčastnej situácii nepožadujeme potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív ZŠ Školská, Handlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 28.04.2020 14:10:40

AEROBIK,GYMNASTIKA,TANEC

Pridaj sa k nám a zaži rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy nie len pre dievčatá (5. – 9. ročník).

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ:
-  základy gymnastiky

-  rytmická príprava,

-  tanec,

-  posilňovacie cvičenia s váhou vlastného tela, 

-  dobrá hudba 

-  spolupráca s KLUBOM ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY HANDLOVÁ.

 

Vždy usmiate TRÉNERKY:

ANDREJKA UJČEKOVÁ - aerobik

JARKA GAZDÍKOVÁ – gymnastika

ROMANKA HOMOLOVÁ - tanec,

JANKA MIHÁLOVÁ - posilňovanie+kondícia,

V našej telocvični ťa rozhýbu fit-lopty, overbally, aerobik - stepy, bosu lopty, jedoručné činky, kladinky, hrazda ...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.05.2020 11:34:34

Poďakovanie rodičom budúcich prváčikov

ilustracny obrazok

Vedenie ZŠ ďakuje za prejavenú dôveru všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať dieťa práve do našej školy. Tešíme sa na začiatok školského roka a na prvé stretnutia s našimi najmladšími školákmi.

ĎAKUJEME :)

Pridal Marián Holica o 28.04.2020 09:42:24

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  

Pridal Marián Holica o 28.03.2020 12:20:46